Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Samenvatting
Een aantal investeringen zal dit jaar niet of niet geheel worden afgewikkeld. Bij het opmaken van de Stadsrekening 2016 maken we de balans op en maken dan ook een doorberekening van de afschrijvings- en rentelasten (kapitaallasten). Het meerjarige effect van die berekening nemen we mee in de Zomernota 2017; zoals het er nu naar uitziet verwachten we daarbij geen nadelige effecten ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting.

Wijzigingen
Bij de oplading van kredieten geven we aan als er bijdragen of subsidies verwacht worden, als dekking van de investeringsuitgaven. Als de bijdragen definitief zijn, verwerken we ontvangst en uitgave van deze middelen bij het desbetreffende krediet. Bij deze nota stellen we voor de volgende posten te verwerken (budget neutraal):

  • voor de uitvoering van een 5-tal fietsprojecten en VRI meetpunten (bijdrage RWS in project Dynamisch verkeersmanagement) is voor een bedrag van € 1,195 mln. subsidie toegekend aan de verschillende projecten;
  • bij de Investering Waalbrug werd oorspronkelijk gerekend op € 5 mln. Provinciale Subsidie. De subsidie stellen we met 3,5 mln. naar beneden bij en passen ook de lasten daar op aan;
  • voor de uitvoering van de fietsprojecten Tunnelweg en Graafseweg is € 638.000 subsidie toegekend die we toevoegen aan de desbetreffende projecten;
  • de subsidie van de provincie voor Fietstunnel Knoop Lent is € 45.000 lager vastgesteld en corrigeren we op het oorspronkelijke krediet;
  • we voegen een bijdrage van € 590.000 van het programma Openbare Ruimte toe aan het project SFR Traianusplein (Verlengd Rijnwaalpad fase 1);
  • de provincie heeft recent de definitieve beschikking, een bedrag van € 371.974, ten behoeve van de renovatie van de Vereeniging afgegeven.

Daarnaast stellen we, onder voorbehoud van vaststelling van de Stadsbegroting 2017 door uw Raad, een bedrag van € 190.500 van het investeringskrediet 2017 voor zwembad Dukenburg naar voren halen.

Tot slot stellen we voor om ten gevolge van de invulling van de rendabele investering in de regelinstallatie voor warmtevoorziening in Wijkcentrum en Zwembad Dukenburg het materiële lastenbudget (€ 6.638) om te zetten in een budget voor rente en afschrijving (eveneens € 6.638).

We stellen voor deze wijzigingen te verwerken en mee te nemen in de begrotingswijziging 'meldingen Slotwijzigingen 2016' (BW-01533).

Leeswijzer
Bij het opstellen van de Nota Slotwijzigingen zijn geen overschrijdingen van beschikbaar gestelde kredieten geconstateerd. Hierna volgt voor de geïnteresseerde lezer per programma een voortgangsmelding over de lopende investeringen.