Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Totaalbeeld

Voordat we inzoomen op de afzonderlijke afwijkingen hechten we eraan om een nadere toelichting te geven bij de grootste positieve én negatieve uitschieters (groter dan € 0,4 mln.).

Een aantal ontwikkelingen ligt buiten onze directe invloedssfeer, zoals de uitkeringen uit het gemeentefonds (€ 0,67 mln. voordeel), financiering (€ 0,5 mln. voordeel) en dividend uitkering (€ 2,0 mln. voordeel). Daarnaast pakt de sleepnetregeling minder nadelig voor ons uit in 2016, wat een eenmalig voordeel geeft van € 0,7 mln. Andere positieve uitschieters zien we bij het programma Onderwijs op de taakstelling voor onderwijshuisvesting (€ 0,48 mln. voordeel) en voorschoolse voorzieningen. Doordat de besluitvorming over het beleidskader Opvang en Onderwijs 0-12 ‘Zoveel kinderen, zoveel kansen’ is vertraagd, lopen de uitgaven voor voorschoolse voorzieningen achter op de planning (€ 0,45 mln. voordeel). Tot slot realiseren we een incidenteel voordeel van € 0,38 mln. door de verkoop van gemeentelijk vastgoed.

We verwachten een dekkingstekort van € 1,5 mln. op de afdelingskosten, veroorzaakt door de teruggang in rendabel in te zetten capaciteit. Een naheffing van de Belastingdienst leidt tot een eenmalig nadeel van € 0,34 mln. Daarnaast heeft de gemeentelijke organisatie een bezuinigingstaakstelling op vermindering inhuur openstaan die vanaf 2017 structureel worden ingevuld en nu voor 2016 als incidentele lasten (€ 0,5 mln. nadeel) wordt meegenomen. Een aantal negatieve uitschieters is in feite het gevolg van goed gedrag van onze bewoners en bezoekers, namelijk de lagere parkeeropbrengsten (€ 0,4 mln. nadeel) en de afname van verkoop van groene huisvuilzakken (€ 0,46 nadeel). We realiseren minder reclameopbrengsten in de openbare ruimte dan verwacht (€ 0,3 mln. nadeel); hier zijn aanvullende voorzieningen nodig. En bij Sport en Accommodaties hebben we een nadeel van € 0,3 mln. vanwege onvoorziene kosten en wegvallende inkomsten.

In onderstaande tabel zijn alle afwijkingen opgenomen die het resultaat bepalen bij deze Nota Slotwijzigingen. Met uitzondering van de budgetoverhevelingen hebben we andere budget neutrale effecten niet in de tabel opgenomen; die worden bij de desbetreffende programma's (zie bijlage I) toegelicht.

De budgetoverhevelingen leiden per saldo tot een overboeking van € 1,2 mln. naar begrotingsjaar 2017 en worden via de Saldireserve tussen de begrotingsjaren verrekend.

Bedragen * €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

Meldingen

Bestuur en Middelen

Uitkering gemeentefonds

672 v

Vrijval stelpost WWB

228 v

Financiering

500 v

Dividenduitkering

1.987v

Dekkingstekort

1.500 n

Vennootschapsbelasting (VpB)

118 n

Belastingen

342 n

Ontvangst op aandelen

54 v

Subsidie niet geëxplodeerde explosieven

53 n

Vermindering inhuur

500 n

Vermindering beleidscapaciteit

160 n

Versobering ondersteuning raad en college

240 n

Vrijval stelpost lijfrenteopbouw

102 v

Dienstverlening & Burgerzaken

Referendum

64 v

Leges burgerzaken

42 n

Duurzaamheid

Afwikkeling NSL-projecten

150 v

Economie en Werk

Opbrengsten markten

80 n

Havengelden

90 n

Inkomen & Armoedebestrijding

Bijstelling BUIG vangnetregeling

700 v

Mobiliteit

Parkeeropbrengsten

400 n

Onderwijs

Voorschoolse voorzieningen

450 v

Onderwijshuisvesting

480 v

Openbare Ruimte

Groene zakken en ingezamelde afvalstromen

460 n

Tekort reclame-inkomsten

300 n

Sport en Accommodaties

Verkoopopbrengsten

380 v

Huuropbrengsten

280 n

Opdrachten derden

300 n

Eenmalige kosten SZD

80 n

Veiligheid

Rekeningresultaat 2015 veiligheidsregio

36 v

Bluswatervoorzieningen

60 v

Leges evenementen

25 v

Onderzoek markten

50 n

Wonen

Lagere onttrekking voorziening startersleningen

105 n

SUBTOTAAL MELDINGEN

788 v

0

0

0

0

Budgetoverheveling

Bestuur en Middelen

Armoedebeleid
Cultuur, Cultuurhistorie en Citymarketing

125 v

125 n

Valkhofkwartier

300 v

300 n

Dienstverlening & Burgerzaken

Vernieuwing gemeentelijke Website

266 v

266 n

Economie en Werk

Toeleiding Statushouders naar werk en opleiding

158 v

158 n

Mobiliteit

HOV Slotemaker de Bruïneweg

330 v

330 n

Wepod

50 v

50 n

Verrekening Saldireserve

1.229 v

1.229 n

SUBTOTAAL BUDGETOVERHEVELING

0 v

0 n

0

0

0

Totaal meldingen

788 v

0

0

0

0

In deze rapportage wordt niet gekeken naar de ontwikkelingen in de planexploitaties. Een actualisatie van de planexploitaties wordt meegenomen in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP), die voorafgaand aan de Stadsrekening 2016 in procedure wordt gebracht. Onlangs zijn in de Zomernota 2016 de economische ontwikkelingen vertaald naar de rekenparameters. De actualisering van de risicoanalyses is opgenomen in de Stadsbegroting 2017, als onderdeel van de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing. De risicoanalyse zal voor het VGP worden voorzien van een update.

Bij deze nota verwerken wij de effecten 2016 van het gemeentefonds naar aanleiding van de mei- en septembercirculaire 2016, de wijzigingen door mutaties in de aantallen van de maatstaven en de meerjarige effecten van de integratie-uitkering sociaal domein.

Hierna geven we een toelichting op de afwijkingen. In de bijlage Programma's is een volledige toelichting per programma opgenomen en zijn ook alle budget neutrale effecten toegelicht. Wij stellen uw Raad voor deze meldingen met Begrotingswijziging BW-01533 vast te stellen.