Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

Meldingen, budget neutraal

Onttrekking reserve WMO Jeugd

526 v

Toevoeging reserve beschermd wonen

526 n

Afrekening 2015 decentralisaties

1.976 v

Toevoeging reserve Wmo-jeugd en beschermd wonen

1.976 n

Taakmutaties

IU Sociaal Domein

IU Sociaal Domein WMO

211 n

1.322 v

1.239 v

1.224 v

1.144 v

IU Sociaal Domein Jeugd

768 n

841 v

841 v

841 v

841 v

IU Sociaal Domein WMO beschermd wonen

776 n

Overige taakmutaties

LHBT-beleid

20 n

20 n

Faciliteitenbesluit opvangcentra

40 n

IU WMO

122 n

DU Maatschappelijke opvang

34 n

DU Vrouwenopvang

67 v

Totaal meldingen

1.904 n

2.143 v

2.080 v

2.065 v

1.985 v

Meldingen

Mutatie bestemmingsreserves Wmo/Jeugd en Wmo beschermd wonen
In 2015 is er een resultaat behaald op de regionale taak vrouwenopvang, huiselijk geweld en kindermishandeling. Het positieve resultaat 2015 ad. € 526.211 is met het jaarrekeningsproces toegevoegd aan de bestemmingsreserve Wmo Jeugd. Vanwege de regionale functie die gepaard gaat met deze Rijksmiddelen, willen wij deze middelen overbrengen naar de bestemmingsreserve Wmo beschermd wonen. De middelen in deze bestemmingsreserve hebben een regionaal karakter en passen derhalve beter bij de regionale middelen Huiselijk geweld en kindermishandeling (DU VO).

Resultaat decentralisaties uit voorgaand boekjaar
Omdat de planning van de verantwoordingscyclus 2015 van de aanbieders en de SVB niet aansloot op de gemeentelijke planning van het jaarrekeningsproces, is er resultaat in 2016 terecht gekomen wat betrekking heeft op 2015. Om het resultaat in het boekjaar zuiver te houden, stellen wij voor om het resultaat uit de decentralisaties wat betrekking heeft op het voorgaande boekjaar te muteren naar de daarvoor bestemde reserves Wmo-Jeugd en Wmo beschermd wonen. Per saldo gaat het om een bedrag van €1.976.350 wat we willen toevoegen aan de reserves.

Bedragen * € 1.000
Decentralisatietaak

Zorg in Natura

PGB

Totaal

Wmo

€ 1.540 v

€ 104 n

€ 1.436 v

Jeugd

 € 551 v

51 n

500 v

Wmo beschermd wonen

€ 274 v

€ 234 n

€ 40 v

Totaal

€ 2.365 v

€ 389 n

€ 1.976 v

Taakmutaties

IU Sociaal Domein

Integratie-uitkering Sociaal domein Wmo
Met de mei- en septembercirculaire 2016 is de integratie-uitkering Sociaal domein Wmo aangepast. In 2016 gaat het om een toename van per saldo € 210.922. Vanaf 2017 wordt de Integratie-uitkering Wmo fors neerwaarts bijgesteld met € 1.322.269 in 2017, € 1.239.246 in 2018, € 1.224.149 in 2019 en € 1.143.670 in 2020. De negatieve mutaties hebben betrekking op taken die voor gemeenten wegvallen of erbij komen doordat groepen cliënten feitelijk in een ander domein terecht komen/zijn gekomen. Deze mutaties hebben te maken met verkeerde veronderstellingen in de budgettoedeling per 1 januari 2015, de zogenaamde startstreepmutaties. Wij stellen voor om deze correcties met de slotwijziging door te voeren.

Integratie-uitkering sociaal domein jeugd
Met deze slotwijziging verwerken we de taakmutaties van de integratie uitkering sociaal domein jeugd meicirculaire en septembercirculaire 2016. De aanpassing in 2016 van € 768.482 betreft met name de loon- en prijsbijstelling 2016 en een correctie van het rijksbudget in verband met het afschaffen van de ouderbijdrage bij jeugd. De meerjarige effecten hiervan worden in de Stadsbegroting 2017 verwerkt.
De aanpassing vanaf 2017 van jaarlijks € 841.015 heeft te maken met verkeerde veronderstellingen in de budgettoedeling per 1 januari 2015, de zogenaamde startstreepmutaties.

Integratie-uitkering Sociaal domein Wmo beschermd wonen
Met de meicirculaire 2016 is de integratie-uitkering Wmo beschermd wonen aangepast. De verdeling van de Wmo voor het onderdeel beschermd wonen voor 2016 is gewijzigd naar aanleiding van het onderzoek naar beschermd wonen (herverdelingsvraagstuk). Voor centrumgemeente Nijmegen betreft het een correctie van € 776.440 (jaarschijf 2016). Wij stellen voor om deze correctie met de slotwijziging door te voeren.

Overige taakmutaties

LHBT-beleid
Met de Stadsbegroting 2016 zijn de Rijksmiddelen voor de uitrol van LHBT-beleid (Regenboogstedenregeling) van € 20.000 voor 2016 en 2017 (decembercirculaire 2014) als stelpost op het programma Bestuur en Middelen gezet. Deze middelen willen we nu toevoegen aan het programma Zorg en Welzijn.
De regenboogstedenregeling is opvolger van de Koplopersregeling LHBT. Gemeenten die de intentieverklaring Regenboogsteden hebben ondertekend, zijn in aanmerking gekomen voor een stimuleringsbijdrage in de periode 1-1-2015 tot 1-7-2017. De gemeente Nijmegen heeft deze intentieverklaring ondertekend. Op basis van het Regenboogstedenconvenant moet naast het bestaande beleid nieuw beleid ontwikkeld worden voor Transgenders, moeten de regiogemeenten betrokken worden en de implementatie van het diversiteitsbeleid in het sociale wijkteambeleid moet vorm worden gegeven. Voor 2016 en 2017 willen wij vanuit het programma een beroep doen op deze Rijksmiddelen.

Faciliteitenbesluit opvangcentra
Vanuit de meicirculaire 2016 is door het Rijk een bedrag beschikbaar gesteld van € 39.783 op grond van het faciliteitenbesluit opvangcentra. Gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen ontvangen jaarlijks hiervoor een bijdrage van het Rijk. Met de slotwijziging willen wij een beroep doen op deze Rijksmiddelen.

Integratie-uitkering Wmo
De bedragen zijn in de mei- en septembercirculaire 2016 aangepast. De aanpassing in de meicirculaire heeft te maken met loon- en prijsbijstelling. De septembercirculaire leidt tot een aanpassing door het gebruik van actuelere maatstafaantallen. Per saldo gaat het voor 2016 om een taakmutatie van € 122.120. We stellen voor om deze middelen toe te voegen aan het programma Zorg en Welzijn.

Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang
De bedragen zijn in de mei- en septembercirculaire 2016 aangepast door een actualisatie van de maatstafaantallen. De decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang wordt beschikbaar gesteld aan centrumgemeente Nijmegen en is bedoeld voor inzet in de regio. Wij stellen voor om de correcties voor jaarschijf 2016 met de slotwijziging door te voeren op het programma. De correctie voor de jaren 2017 e.v. zal worden doorgevoerd met de Zomernota 2017. Per saldo gaat het voor 2016 om een taakmutatie van € 34.320.

Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang
De bedragen zijn in de mei- en septembercirculaire 2016 aangepast. De bijstelling heeft te maken met een actualisatie van de maatstafaantallen en de toevoeging van a-structurele middelen in 2016 en 2017 voor de opzet van Centra voor Seksueel Geweld (CSG). De decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang wordt beschikbaar gesteld aan centrumgemeente Nijmegen en is bedoeld voor inzet in de regio. Wij stellen voor om de correcties voor jaarschijf 2016 met de slotwijziging door te voeren op het programma. De correctie voor de jaren 2017 e.v. zal worden doorgevoerd met de Zomernota 2017. Per saldo gaat het voor 2016 om een negatieve taakmutatie van € 66.828.