Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Bedragen * € 1.000

2016 prognose 1

2016 prognose 2

Diversiteit

28

28

Maatwerkvoorzieningen

1.300 (1)

2.900 (2)

Jeugd

-1.000 (3)

-100 (4)

Opvang en beschermd wonen

600

1.600

Publieke gezondheid

0

0

Welzijn

225

225

Totaal

1.153

4.653

(1) O.b.v. contractbedrag 2016 Combinatie
(2) O.b.v. afrekening Combinatie 2015
(3) PGB prognose o.b.v. 2015
(4) PGB prognose o.b.v. inschatting SvB

We verwachten in 2016 uit te komen op een positief resultaat dat varieert tussen € 1,2 mln. en € 4,7 mln. Ten opzichte van het programmabudget van € 170 mln. is dit een afwijking tussen 0,8 % en 2,8 %.
De geprognosticeerde bandbreedte van het programmaresultaat heeft te maken met verschillende onzekerheden over de ontwikkeling en uitnutting van de decentralisatiebudgetten. Zowel de ontwikkeling van de uitgaven Zorg in Natura, het persoonsgebonden budget en de ontvangsten uit eigen bijdragen zijn lastig in te schatten. We blijven hierbij afhankelijk van betrouwbare en tijdige monitoringsgegevens en correcte en tijdige aanlevering door o.a. zorgaanbieders. In het geprognosticeerde resultaat is rekening gehouden met de verwerking van de meldingen (o.a. taakmutaties en stelposten).

In de Stadsrekening 2016 willen we het resultaat via winstbestemming toevoegen dan wel onttrekken aan de bestemmingsreserves Jeugd-Wmo en beschermd wonen.

Het programma Zorg en Welzijn bestaat uit zes producten. Hieronder volgt een korte toelichting per product.

Diversiteit
We verwachten in 2016 met de begrote middelen uit te komen. We verwachten dat we op een voordelig resultaat uitkomen van ca. € 28.000.

Maatwerkvoorzieningen
Voor het jaar 2016 verwachten we op het product Maatwerkvoorzieningen een positief resultaat dat varieert tussen € 1,3 mln. en € 2,9 mln. We verwachten het resultaat vooral toe te kunnen schrijven aan een voordeel op de PGB-budgetten en de klassieke Wmo-taken. Het te verwachten voordeel op de PGB-budgetten baseren we op de prognose van de SVB. Het geprognosticeerde resultaat op de klassieke Wmo-taken heeft vooral te maken met de gewijzigde vervoerssystematiek en de invoering van het doelgroepenvervoer. We verwachten dat het effect van koop naar huur van hulpmiddelen op de uitgaven vergelijkbaar zal zijn met 2015. Op de huishoudelijke hulp verwachten we een lager resultaat als gevolg van de aanbesteding die vanaf medio dit jaar leidt tot hogere tarieven.
De ontwikkeling van de uitgaven op de nieuwe Wmo-taken is lastig in te schatten. De prognose 2016 voor de zorg in natura bij de kleine aanbieders baseren we grotendeels op de huidige zorgproductie 2016. Daar verwachten we een stijging van de zorgkosten. Op de arbeidsmatige dagbesteding en de zorgproductie van de Combinatie verwachten we een voordeel. Omdat we over 2016 nog onvoldoende betrouwbare gegevens beschikken, baseren we die prognose op de gerealiseerde zorg in 2015.

Jeugd
Over 2016 prognosticeren we een nadelig resultaat tussen - € 1 mln. en - € 0,1 mln. In het gunstigste scenario van - € 0,1 mln. hebben we rekening gehouden met een door de SvB voorspelde PGB daling van € 0,9 mln. In de resultaatverwachting van - € 1 mln. gaan we er vanuit dat een lagere PGB zich vertaalt in hogere zorg in natura. We baseren de prognose 2016 grotendeels op de gerealiseerde zorg in 2015. We kunnen ons nog niet baseren op de zorgproductie 2016, want hierover hebben we nog onvoldoende betrouwbare gegevens. De resultaatverwachting is lager dan het voordelige resultaat bij Jeugd over 2015. Belangrijkste oorzaak is de afname van het rijksbudget integratie uitkering sociaal domein jeugd. We krijgen in 2016 € 2,5 mln. minder dan in 2015.

Opvang en Beschermd wonen
Voor het jaar 2016 verwachten we op het product Opvang en beschermd wonen een positief resultaat dat varieert tussen € 0,6 mln. en € 1,6 mln. Het verwachte resultaat kan nog wijzigen door inhoudelijke afwegingen en beleidskeuzes die op dit moment niet definitief zijn. Medio 2016 hebben we aan de gecontracteerde aanbieders verzocht een opgave te verstrekken over de geleverde Zorg in Natura over het eerste halfjaar 2016 inclusief een prognose over het tweede halfjaar 2016. De uitgaven aan PGB zijn gebaseerd op een opgave van de SVB. De SVB gaat uit van een uitnuttingspercentage van de PGB budgetten van 88%. De ontvangsten aan eigen bijdragen zijn gebaseerd op de monitoringstool van het CAK. Op basis van de gegevens tot en met augustus prognosticeren we de eigen bijdragen op een bedrag van ca. € 2,5 mln.

Publieke gezondheid
We verwachten in 2016 met de begrote middelen uit te komen.

Welzijn
We verwachten dat we op een voordelig resultaat uitkomen van ca. € 225.000.