Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

Meldingen

Lagere onttrekking voorziening Startersleningen

105 n

Totaal meldingen

105 n

Meldingen

Lagere onttrekking uit voorziening Startersleningen
Vanaf 2015 worden er lagere rentelasten betaald voor startersleningen deze zijn correct verwerkt in de begroting. Hierbij zijn de consequenties voor de onttrekking uit de voorziening nog niet meegenomen. De onttrekking uit de voorziening wordt verlaagd met 105.000.
Daarnaast is bij de Stadsrekening 2015 is gebleken dat de voorzieningen Startersleningen (€ 0,74 mln.) en IBBN (€ 0,4 mln.) niet voldoen aan de vereisten van een voorziening. Wij stellen dan ook voor om deze 2 voorzieningen vrij te laten vallen en om te zetten naar een bestemmingsreserve.