Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Winstwaarschuwing

Bouwleges
Bij de zomernota gaven we aan een nadeel van € 880.000 te verwachten, hoofdzakelijk veroorzaakt door de financiële opgave binnen het programma van € 1,1 mln. (gerelateerd aan de bouwleges). Nu zien we een toename van het aantal grotere bouwaanvragen en verwachten hierdoor hogere bouwlegesopbrengsten voor een bedrag van tussen de € 200.000 en € 800.000. Doordat de grotere bouwaanvragen het meeste opbrengen (leges zijn gerelateerd aan de bouwsom), zijn de bouwlegesinkomsten in grote mate afhankelijk van een relatief klein aantal bouwaanvragen. Dit maakt deze inkomsten lastig vooraf in te schatten en zorgt voor schommelingen over de jaren heen. Door mogelijke extra kosten die samenhangen met het hogere aantal bouwaanvragen (personeelskosten en kosten ODRN) kunnen we het verwachte voordeel op dit moment nog niet nauwkeurig kwantificeren.

Productfinanciering ODRN
Het effect van de dit jaar ingevoerde productfinanciering bij de ODRN voor de gemeente Nijmegen is op dit moment nog niet geheel duidelijk. Meer bouwaanvragen die door de ODRN moeten worden verwerkt, kan leiden tot een hogere afrekening. Echter, doordat dit het eerste jaar van deze nieuwe financieringssystematiek is, is het effect hiervan op dit moment nog niet goed in te schatten. Zie ook de toelichting hieronder bij verbonden partijen.