Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Verbonden partijen

ODRN
De ODRN voert voor ons de taken op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht uit. Sinds dit jaar wordt er gewerkt met productfinanciering; we rekenen dus af op basis van p x q (vastgestelde productprijs maal aantal afgenomen producten). Dit is het eerste jaar van deze nieuwe systematiek en de ODRN is nog volop bezig met de (door)ontwikkeling. Vooral de financiële verwerking van de overgang van input- naar outputfinanciering en hoe om te gaan met onderhanden werk moet hierbij nog nader worden uitgewerkt. Daarom is het op dit moment nog onduidelijk welk effect dit voor de gemeente Nijmegen zal hebben. Uiteraard blijven we dit gezamenlijk met de ODRN monitoren zodat we kunnen bijsturen waar nodig.