Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

Meldingen

Verkoopopbrengsten

380 v

Huuropbrengsten

280 n

Opdrachten derden

300 n

Eenmalige kosten SZD

80 n

Meldingen, budget neutraal

Reserve onderhoud; baten

6.178 v

Reserve onderhoud; lasten

6.178 n

Sportimpulstaken; baten

25 n

25 n

25 n

25 n

25 n

Sportimpulstaken; lasten

25 v

25 v

25 v

25 v

25 v

Totaal meldingen

280 n

0 v

0 v

0  v

0 v

Meldingen

Verkoopopbrengsten
De verkoop van Zwanenveld 32-02 en definitieve afwikkeling van eerder verkochte kluswoningen aan de Palmstraat/Oude Azaleastraat leiden samen tot netto verkoopopbrengsten van circa € 380.000.

Huuropbrengsten
De begrote huurbaten zijn gebaseerd op volledige bezetting; er is geen rekening gehouden met enige vorm van leegstand. Voor 2016 verwachten we op de begrote huurbaten Vastgoed ten opzichte van de begroting in totaal een tekort van circa € 280.000, dat verschillende oorzaken kent.
Allereerst bestaan er contractuele afspraken om de huur van Stadion de Goffert structureel aan te passen aan de ontwikkeling van de marktrente. Dit doen we ieder jaar. De huidige aanpassing leidt tot een structurele verlaging van € 20.000.
Daarnaast worden May Crete woningen waarvan de huur is opgezegd, in afwachting van verkoop niet meer permanent verhuurd maar in gebruik gegeven. Dit leidt tot een a-structureel nadeel van € 50.000. De a-structurele leegstand van bijvoorbeeld Ganzeheuvel 56, Arsenaalpoort en Derde van Hezewijkstraat 2A leidt in 2016 tot incidenteel lagere huurbaten van € 100.000. Deze a-structurele (mutatie)leegstand bedraagt minder dan 1,5% en dat is in vergelijking tot de markt, die uitgaat van 2-4% huurderving, erg laag
Ten slotte vervallen vanaf 2016 structureel huurbaten van € 110.000 door besluitvorming over verkoop, sloop of herontwikkeling. Voorbeelden in dit kader zijn het oude Doornroosje en de Bastei (Waalkade 83-84 en de Gerard Noodtstraat. De eenmalige opbrengsten uit verkopen en de verbetering van de planexploitaties komen ten gunste van de begroting. Hier tegenover staat dat de bijbehorende structurele huurbaten komen te vervallen en ten laste van de begroting moeten worden gebracht.

Opdrachten derden
Aan de lastenkant leidt een aantal complexe dossiers in 2016 tot extra kosten van naar verwachting circa € 100.000. Het gaat hierbij voornamelijk om de kosten voor externe experts en juridisch advies.
Het streven is deze kosten zoveel mogelijk binnen het programma op te vangen. Incidentele opbrengsten van eventuele extra verkopen van panden kunnen daaraan mogelijk nog een bijdrage leveren.  Dit is uiteraard afhankelijk van de totstandkoming van nieuwe (verkoop)overeenkomsten en de mogelijkheid om de opbrengst daarvan nog daadwerkelijk in 2016 te realiseren.
Daarnaast staat de batenkant bij dit programma al jaren onder druk door de uitbesteding van het onderhoud van onze gebouwen. We hebben de daarmee gepaard gaande formatie verlaagd met circa 10 fte. De bijbehorende opbrengsten van derden (advies over en begeleiding van onderhoud van gebouwen van derden) kwamen daarmee ook te vervallen, maar dit verlies hebben we tot dit jaar op kunnen vangen binnen onze begroting. In 2016 is er echter niet langer ruimte beschikbaar en we stellen daarom voor een nadeel van € 0,2 mln. vanwege het verlies van externe opdrachten in de begroting te verwerken.
Vanaf 2020 vervalt bij Sport en Accommodaties een tijdelijke taakstelling vanuit het Raadsbesluit Doordecentralisatie Onderwijs. We verwachten vanaf 2020 het tekort op de baten van € 200.000 structureel te kunnen oplossen. Voor de jaren 2017 tot en met 2019 zoeken we in de Zomernota 2017 naar een oplossing via een strikte doorbelasting van de inzet van de bouwmanagers naar de interne grotere investeringsprojecten als Duurzaamheid, KKP en andere grote verbouwingen.

Eenmalige kosten SZD
De Stichting Zwembad Dukenburg (SZD), die zwembad Dukenburg heeft overgenomen van Sportfondsen Nijmegen (SFN) is als organisatie een nieuwkomer op de markt en in Nijmegen een voorbeeld van actief burgerschap. Het zwembad zou gesloten worden, maar burgers hebben het initiatief genomen het zwembad overeind te houden in de vorm van een community-bad en hebben daartoe een stichting gevormd. De Raad heeft destijds groen licht gegeven en de opdracht voor de transitie naar zelfbeheer is in het coalitieakkoord 2014-2018 verwoord. Dat beëindiging van exploitatie door de Stichting Sportfondsen Nijmegen overdracht van onderneming tot gevolg had, is in het coalitieakkoord niet voorzien. We hebben de Raad onder andere in maart 2016 geïnformeerd over het feit dat we de Stichting professionele ondersteuning aanbieden bij de overgang van onderneming, een terrein waar de nieuwe stichting geen ervaring mee had. De Raad heeft diverse malen steun betuigd voor deze transitie die gepaard gaat met een aanzienlijke bezuiniging op subsidieverstrekking aan de nieuwe Stichting. De nieuwe, door de burgers gevormde, stichting heeft geen eigen vermogen. Zonder financiële ondersteuning in de opstartfase zou de Stichting geen kans van slagen hebben gehad.
De eenmalige kosten van totaal € 80.000 betreffen:

  • € 45.000 voor de beëindigingsvergoeding van 2 fte, op grond van de Wet Overgang van Onderneming;
  • € 26.000 kosten voor de professionele begeleiding van de Stichting Zwembad Dukenburg bij de onderhandelingen over overname van personeel;

€ 9.000  wegens onvoorziene kosten voor begeleiding en advies en rentekosten van de renovatie van het zwembad.

Meldingen, budget neutraal

Reserve Onderhoud
Bij de Rekening 2015 zijn de Voorzieningen Planmatig Onderhoud Gebouwen, Buitensport en Triavium op basis van de regelgeving omgezet naar Reserves. Dit heeft per saldo geen financiële gevolgen, maar vereist wel dat we zowel de storting (bij de lasten) als de onttrekking (bij de baten) nog in de begroting moeten verwerken. Het betreft aan beide kanten € 6,2 mln.

Sportimpulstaken

Voor de sportimpulstaken, uitgevoerd door bureau Sportservice van VSA, heeft de Rijksoverheid de tijdelijke bekostiging voor combinatiefuncties omgezet in een structurele subsidiebijdrage. We verantwoorden deze subsidie in de begroting bij het programma Sport en Accommodaties. De omzetting van tijdelijke inhuur naar vaste formatie leidt binnen het programma Sport en Accommodaties tot € 25.000 lagere lasten en baten. We stellen voor deze budget neutrale wijziging binnen het programma Sport en Accommodaties structureel te verwerken. De aanpassingen treffen verschillende programma's; om het overzicht te behouden is de volledige aanpassing hier gepresenteerd.