Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

Meldingen

Groene zakken en ingezamelde afvalstromen

460 n

Tekort reclame-inkomsten

300 n

Totaal meldingen

760 n

Meldingen

Groene zakken en ingezamelde afvalstromen
Met de invoering van de plastic+-zak was de verwachting dat de verkoop van de groene (en rode) zakken fors terug zou lopen. Tot dit jaar deed zich dit effect niet voor. Op basis van de tussentijdse rapportage van Dar NV verwachten we in 2016 een tekort op de baten door minder verkoop van zakken van € 460.000.
Er is een relatie met een toename van de baten uit ingezameld plastic en blik. Bij de Zomernota 2016 hebben we al een structureel voordeel van € 0,2 mln. verwerkt. Of er daarnaast nog een voordeel in 2016 zal optreden, is nu nog lastig te voorspellen.
We verwachten dat de baten in de komende jaren nog iets verder zullen toenemen maar hoeveel dit voordeel structureel zal bedragen, is nu nog lastig te bepalen. Daarnaast weten we dat het tarief waarmee wordt gerekend, zal dalen. In 2017 bekijken we het structurele tekort op de afvalzakken in relatie tot de extra opbrengsten uit ingezamelde afvalstromen.

Tekort reclame-inkomsten
Bij de Stadsbegroting 2013 gingen we er vanuit dat we per 2015 € 0,5 mln. meer aan reclameopbrengsten vanuit de openbare ruimte konden realiseren. Nu blijkt dat we zonder het nemen van aanvullende voorzieningen niet in staat zijn om het gehele bedrag te realiseren. Omdat voor het realiseren van deze voorzieningen tijd nodig is, zijn de te realiseren baten met de Zomernota 2016 met € 0,2 mln. verlaagd. Nu blijkt dit onvoldoende te zijn. De verwachting is dat we eind 2016 een tekort hebben op de inkomsten uit reclame-uitingen van € 0,3 mln.