Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

Meldingen

Voorschoolse voorzieningen

450 v

Onderwijshuisvesting

480 v

Taakmutaties

Leerlingaantallen Gemeentefonds

102 v

Totaal meldingen

1.032 v

Meldingen

Voorschoolse voorzieningen
Het nieuwe beleidskader Opvang en Onderwijs 0-12 ‘Zoveel kinderen, zoveel kansen’ wordt naar verwachting dit najaar door de raad vastgesteld. In het nieuwe beleid is opgenomen dat we de financiële toegankelijkheid van de voor- en vroegschoolse voorzieningen willen gaan verbeteren in het voordeel van ouders en hun kinderen. Tevens hebben we benoemd dat we de regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI), waarmee we opvang mogelijk maken voor kinderen in kwetsbare gezinnen, preventiever en meer op maat willen inzetten in samenwerking met het consultatiebureau en het sociale wijkteam. Na raadsbesluit geven we uitvoering aan de voorgestelde verbeteringen. Zoals eerder is gecommuniceerd aan de raad is het beleidskader tot stand gekomen in een intensief participatietraject met alle betrokken partners in de stad. Gevolg is dat besluitvorming in de Raad ongeveer een half jaar later plaats heeft gevonden dan vooraf gepland. Hierdoor lopen de uitgaven achter op de planning en is in 2016 sprake van een eenmalige vrijval van niet tot inzet gekomen budgetten van € 450.000.

Onderwijshuisvesting
Met de motie ‘extra geld voor onderwijs’ is bij de Stadsbegroting 2016-2019 de onderzoeksopdracht Onderwijs & Ondersteuning Jeugd (€ 3,0 miljoen in 2016 en € 3,3 miljoen vanaf 2017) structureel verlaagd met € 1,5 miljoen, onder voorwaarde dat de bezuinigingsafspraken met de schoolbesturen structureel van aard zijn en behoud van functies en kwaliteit worden vastgelegd in afspraken. Deze afspraken hebben geresulteerd in een structurele realisatie van de taakstelling van € 1.880.000, waardoor in 2016 een eenmalig overschot van € 380.000 ontstaat. In de Zomernota 2017 komen we terug op de structurele effecten.

Daarnaast kunnen we het bij de Zomernota 2016 gemelde eenmalig voordeel met betrekking tot de huisvesting voor de Heumensoordschool van € 233.000 verhogen met € 100.000.

Taakmutaties

Leerlingaantallen Gemeentefonds
Door een correctie op de stand van de leerlingaantallen is de Gemeentefondsuitkering voor onderwijshuisvesting neerwaarts bijgesteld. Dit leidt tot een aframing van begrote huisvestingsmiddelen van € 102.000 in 2016 (budget neutraal; zie ook programma bestuur & Middelen).