Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

Meldingen

Parkeeropbrengsten

400 n

Meldingen, budget neutraal

Bereikbaarheidsfonds

100 n

Mutatie reserve bereikbaarheidsfonds

100 v

Budgetoverheveling

HOV Slotemaker de Bruïneweg

330 v

330 n

Wepod

50 v

50 n

Totaal meldingen

20 n

380 n

Meldingen

Parkeeropbrengsten
We stevenen af op een tekort in de opbrengsten van afgerond € 0,6 mln. In de zomernota 2016 hebben wij een winstwaarschuwing afgegeven van € 0,4 mln.

De parkeeropbrengsten vallen € 0,3 mln. hoger uit. Daarnaast neemt de opbrengst vanwege foutparkeerders verder af met € 0,9 mln. Belangrijke oorzaken van die afname zijn de verdere digitalisering, stijging van het mobiel parkeren en het hogere gebruik van het garageparkeren. De ontwikkeling van de parkeeropbrengsten en boetes zijn moeilijk te prognosticeren. Herbezetting van een aantal grote winkels en de  najaarskermis kunnen daar nog verandering in brengen.
Vanwege de bovengenoemde onzekerheid stellen wij voor nu een verlies te nemen van € 0,4 mln. en € 0,2 mln. op te nemen als winstwaarschuwing.

Meldingen, budget neutraal

Bereikbaarheidsfonds
Wanneer niet voldaan wordt aan de parkeereis brengen wij dit bij ontwikkelaars in rekening. Deze opbrengsten worden gestort in het bereikbaarheidsfonds. Op 17 mei heeft ons College een ontheffing verleend van de parkeereis, waardoor € 138.000 is gerestitueerd.  Voor het niet realiseren van de parkeereis hebben wij in 2016 € 28.000 ontvangen. Het netto bedrag van € 110.000 onttrekken wij aan het bereikbaarheidsfonds