Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

HOV Slotemaker de Bruïneweg
Als uitwerking van de beleidsnota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar wordt de Slotemaker de Bruïneweg gereconstrueerd, waarbij de inrichting van de weg wordt aangepast aan de eisen van hoogwaardig openbaar vervoer. Voor het plan (kostenraming € 1,3 mln.) heeft de provincie Gelderland een bijdrage van € 585.000 in het vooruitzicht gesteld. De uitvoering is opnieuw vertraagd en voorzien in 2017. Daarom stellen we voor de al gereserveerde middelen van € 330.000 voor 2016 over te hevelen naar 2017.

Wepod
Wij hebben voor de WePod en/of alternatieve vervoerswijzen, een pilot zelfrijdende busjes personenvervoer in de binnenstad, € 100.000 vrijgemaakt. Abusievelijk is dit budget in de begroting verdeeld over de jaarschijven 2016-2017. Dit moest 2017-2018 zijn. We stellen voor om de reservering 2016 van € 50.000 over te hevelen naar 2017.