Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

Meldingen

BUIG

700 v

Meldingen, budget neutraal

Uitvoeringskosten Participatiewet

90 n

239 n

239 n

239 n

239 n

Aanpassing lasten BBZ

700 v

Aanpassing baten BBZ

700 n

Aanpassing lasten BOB

400 v

Aanpassing baten BOB

400 n

Totaal meldingen

610 v

239 n

239 n

239 n

239 n

Meldingen

Buig
Ten opzichte van de melding bij de Zomernota 2016 is de ontwikkeling in 2016 iets minder nadelig. Daarom melden we nu een voordeel van € 0,7 mln. Belangrijkste reden hiervoor is dat we gebruik kunnen maken van de voor Nijmegen gunstiger sleepnetregeling die alleen voor het jaar 2016 geldt, in plaats van de vangnetregeling waar we bij de oplading van de Zomernota 2016 vanuit zijn gegaan.

Meldingen, budget neutraal

Uitvoeringskosten Participatiewet
We maken extra kosten voor een bedrag van € 90.000 voor de uitvoering van de Participatiewet (bijstandverlening) in 2016. Deze middelen worden - conform bestaand beleid - ingezet voor extra capaciteit bij de afdeling Zorg en Inkomen vanwege de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Deze middelen worden gedekt uit de stelpost uitvoeringskosten WWB bij het programma Bestuur & Middelen. Dit is een interne stelpost specifiek bestemd voor het opvangen van de uitvoeringskosten die ontstaan door de fluctuaties van het aantal bijstandsgerechtigden. Het gaat hier om een effect van €90.000 in 2016 en €239.000 voor 2017 en verder. We stellen voor de begroting hier op aan te passen.

BBZ
Aanpassing niveau lasten en baten voor de BBZ (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen)  aan de te verwachten lasten en baten. We zien op dit moment dat werkelijke lasten voor deze regeling fors achterblijven bij de begroting. Daarom stellen we voor zowel de lasten als de baten met € 700.000 te verlagen. De kans bestaat dat de lasten bij de jaarrekening toch hoger zijn dan de begroting na verwerking van de slotwijziging. Het betreft een declaratieregeling. De hogere lasten zullen dan worden gecompenseerd door hogere baten.

BOB
Aanpassing niveau lasten en baten voor de BOB (Bijstandverlening Ondernemers Binnenvaart)  aan de te verwachten lasten en baten. We zien op dit moment dat werkelijke lasten voor deze regeling fors achterblijven bij de begroting. Daarom stellen we voor zowel de lasten als de baten met € 400.000 te verlagen. De kans bestaat dat de lasten bij de jaarrekening toch hoger zijn dan de begroting na verwerking van de slotwijziging. Het betreft een declaratieregeling. De hogere lasten zullen dan worden gecompenseerd door hogere baten.