Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Armoedebestrijding
We geven een positieve winstwaarschuwing af van € 0,6 mln.  Dit wordt veroorzaakt door een voordeel op het budget voor de statushouders. Bij de berekeningen voor de Zomernota zijn we uitgegaan van 580 te plaatsen statushouders. De taakstelling is na de Zomernota naar beneden bijgesteld tot 432 en daarmee lopen we nu in de pas. Sinds juli worden alleenstaanden meer geclusterd geplaatst, waardoor de inrichtingskosten naar verwachting lager zullen uitvallen. Deze beide redenen hebben een positief effect op het resultaat.

De ervaring leert dat de prognose voor bijzondere bijstand nog altijd behoorlijk kan afwijken van het definitieve eindresultaat (door open einderegelingen). We houden daarom een onzekerheidsmarge van € 0,5 mln. aan.