Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Financiële afwijkingen

In deze rapportage wordt niet gekeken naar de ontwikkeling in de planexploitaties. Een actualisatie daarvan wordt meegenomen in de bijgestelde Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP), die voorafgaand aan de Stadsrekening 2016 in procedure zal worden gebracht. Onlangs zijn in de Zomernota 2016 de economische ontwikkelingen vertaald naar de gemeentelijke projecten, door een beoordeling van de rekenparameters. De actualisering van de risicoanalyses is opgenomen in de Stadsbegroting 2017, als onderdeel van de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing. En zal voor het VGP worden voorzien van een update.