Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

Meldingen

Markten

80 n

Havens

90 n

Taakmutaties

Implementatie Participatiewet

400 n

IU Sociaal Domein WSW

431 v

Budgetoverheveling

Toeleiding statushouders naar werk en opleiding

158 v

158 n

Totaal meldingen

19 v

158 n

Meldingen

Markten
Zoals aangekondigd in de Zomernota 2016 verwachten we – net als in het afgelopen jaar – een nadelig effect op de opbrengsten van de markten als gevolg van de schommelende conjunctuur. Het verwachte tekort bedraagt € 80.000. We zijn inmiddels gestart met het ontwikkelen van een toekomstvisie op de warenmarkten, zowel gericht op een beleidsmatige als organisatorische aanpak. De uitkomsten zullen naar verwachting niet eerder dan in 2017 leiden tot een financieel effect.

Havens
Net als voorgaande jaren zien we een daling in de inkomsten met betrekking tot de overslaggelden en de havengelden. De inkomsten van de havengelden kunnen nog licht toenemen door meer vrachtschepen in de havens en nog niet bekende aankomsten van cruiseschepen aan de Waalkade. Daarnaast verwachten we een toename van overslag in schroot, dat echter pas op de cijfers van 2017 van invloed zal zijn. De afgelopen jaren konden we nadelige effecten opvangen binnen de programmabegroting. Het huidige budget is echter niet toereikend om het verwachte tekort in 2016 van € 90.000 te dekken. Samen met een vertegenwoordiging van aanwezige watergebonden bedrijven kijken we hoe we de overslag in de havens kunnen verbeteren en de havens beter kunnen profileren. Dit zal echter geen effect hebben op de opbrengsten van 2016.

Taakmutaties

Implementatie Participatiewet
In het kader van de implementatie Participatiewet ontvangt Nijmegen als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio voor de periode 2014–2016 in totaal € 1 mln. De centrumgemeenten worden op deze manier in staat gesteld, in samenwerking met UWV en werkgevers, de regionale werkbedrijven in te richten. In dat kader zetten we de middelen in opdracht weg bij het Werkbedrijf. Per centrumgemeente gaat het in de 3e tranche (2016) om € 400.000. We stellen voor deze middelen van het programma Bestuur & Middelen over te hevelen naar het programma Economie en Werk.

IU Sociaal Domein WSW
Op basis van de meicirculaire verlagen we in 2016 de integratie-uitkering Sociaal domein, onderdeel uitvoering WSW, met € 431.000. Dit leidt voor gemeente Nijmegen niet tot een financieel effect (zie tegenpost bij Bestuur & Middelen). Het Werkbedrijf heeft hier in haar 2e kwartaalrapportage van 2016 reeds rekening mee gehouden.