Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Toeleiding statushouders naar werk en opleiding
In de Zomernota 2016 is voor de toeleiding van statushouders naar werk en opleiding een bedrag van € 280.000 beschikbaar gesteld. Het ontwikkelen van een goede aanpak heeft meer tijd gekost dan verwacht. Hierdoor lopen de uitgaven achter op planning, het zwaartepunt van de uitvoering zal in 2017 liggen. Wij stellen voor het voor 2016 resterende budget van € 158.000 over te hevelen naar 2017, zodat de dienstverlening voor de volledige doelgroep is geborgd.