Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

Meldingen, budget neutraal

Subsidie Stichting Vierdaagse

122 v

Vrede van Nijmegen penning; lasten

25 n

Vrede van Nijmegen; bijdrage reserve

25 v

Budgetoverheveling

Valkhofkwartier

300 v

300 n

Totaal meldingen

422 v

300 n

Meldingen, budget neutraal

Subsidie Stichting Vierdaagse
Het subsidiebedrag voor Stichting Vierdaagsefeesten is verlaagd met € 121.630. We hebben de precario-belasting vervangen door een huurovereenkomst voor een bedrag van € 1. De stichting Vierdaagsefeesten vraagt aan de ondernemers een huurbedrag dat vergelijkbaar is met de precariosom. Het staat stichting Vierdaagsefeesten vrij om hier sterker in te differentiëren. Dit verloopt budgettair neutraal. De verlaging van de subsidie strepen we weg tegen de precario-inkomsten die wij in het verleden hadden. Het gevolg van de lagere baten voor precariobelasting is meegenomen bij het programma Bestuur en Middelen.

Vrede van Nijmegen penning
Met het collegevoorstel ‘Vrede van Nijmegen Penning’ van 25 augustus 2014 hebben wij besloten een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de uitreiking van de Vrede van Nijmegenpenning voor het jaar 2016. De kosten voor het realiseren van de uitreiking van de Vrede van Nijmegenpenning bedragen in 2016 € 105.000. Hiervan wordt € 55.000 bijgedragen door de Radboud Universiteit en NXP. Een bedrag van € 25.000 wordt bijdragen uit het budget van ‘Wij Zijn Nijmegen’. Wij stellen voor het restant van € 25.000 te onttrekken aan de reserve ‘Focus Citymarketing’.