Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

Meldingen

Uitkering gemeentefonds

672 v

Vrijval stelpost WWB

228 v

Financiering

500 v

Dividend

1.987 v

Dekkingstekort

1.500 n

Vennootschapsbelasting

118 n

Belastingen

342 n

Ontvangst op aandelen

54 v

Subsidie niet geëxplodeerde explosieven

53 n

Vermindering inhuur

500 n

Vermindering beleidscapaciteit

160 n

Versobering ondersteuning raad en college

240 n

Vrijval stelpost lijfrenteopbouw

102 v

Meldingen, budget neutraal

Uitkering gemeentefonds

2.163 n

2.080 n

2.065 n

1.985 n

Gemeentefonds taakmutaties

3.105 v

2.163 v

2.080 v

2.065 v

1.985 v

Reservering taakmutaties gemeentefonds

3.105 n

Precario

122 n

Uitvoeringskosten participatiewet

90 v

239 v

239 v

239 v

239 v

Taakmutaties

Naar programma's

447 v

20 v

Sociaal domein naar programma's

1.325 v

2.163 n

2.080 n

2.065 n

1.985 n

Budgetoverheveling

Armoedebeleid

125 v

125 n

Totaal meldingen

2.495 v

2.029 n

1.841 n

1.826 n

1.746 n

Meldingen

Uitkering Gemeentefonds
Bij deze nota verwerken wij de effecten 2016 van het gemeentefonds naar aanleiding van de mei- en septembercirculaire 2016 en de wijzigingen door mutaties in de aantallen van de maatstaven.
Tevens verwerken we de meerjarige effecten van de integratie-uitkering sociaal domein.

In totaal gaat het hierbij om een bedrag van € 3,8 mln.: hogere uitkering uit het gemeentefonds van € 0,7 mln. en taakmutaties voor een bedrag van € 3,1 mln.(zie verder).

Vrijval stelpost WWB
Voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand (Wwb) is een stelpost opgenomen. Hiervan kan in 2016 een bedrag van € 228.000 vrijvallen (zie ook de toelichting bij het programma Inkomen & Armoedebestrijding).

Financiering
Vanuit de gemeentelijke financiering melden we een meevaller van € 0,5 mln. Dit komt doordat de rente laag is gebleven. Bij korte looptijden betaalt de geldverstrekker rente aan de geldnemer (gemeente Nijmegen) in plaats van andersom.  Deze omgekeerde wereld levert ons een voordeel op.

Dividend
Van de DAR is een winstuitkering van € 2,02 mln. ontvangen. Naast de normale dividenduitkering 2015 van de DAR hebben we een eenmalige opbrengst uit de verkoop van bedrijfsafvalinzameling ontvangen (in de Stadsbegroting 2017 is  hiermee in de meerjarige doorkijk van de Saldireserve rekening gehouden) . We verwachten dat de slotuitkering dividend 2016 van de Bank Nederlandse Gemeenten € 37.000 lager uit zal vallen.

Dekkingstekort
In de Stadsrekening 2015 hebben wij uw raad een dekkingstekort op de afdelingskosten gemeld van € 1,1 mln. In 2016 verwachten we nu een tekort van € 1,5 mln., veroorzaakt door de teruggang in rendabel in te zetten capaciteit (voornamelijk op planexploitaties). We kunnen dit nadeel niet opvangen binnen het totale personeelsbudget, omdat die ruimte er door de bezuinigingen van de afgelopen jaren niet is. Door het wegvallen van opdrachten van derden is daardoor een bedrag van € 1,5 mln. aan overhead niet gedekt. Dit effect is structureel. We gaan daarom nader onderzoek doen naar de inzet van formatie op rendabele projecten en de noodzakelijke geachte omvang van onze overhead. Wij komen hier op terug bij de Zomernota 2017. We stellen nu voor het nadeel van € 1,5 mln. in de begroting van 2016 te verwerken.

Vennootschapsbelasting
Vanaf 1 januari 2016 zijn we voor de ondernemersactiviteiten aangifteplichtig voor de vennootschapsbelasting (VpB). Daarvoor zijn advies- en voorbereidingskosten noodzakelijk voor een bedrag van € 100.000 die we niet binnen het programma op kunnen vangen.
De Gemeenschappelijke Regeling(GR) Bijsterhuizen is met ingang van 2016 belastingplichtig voor de VpB. Vanwege de winstgevendheid van de GR moeten we rekening houden met een hogere belastingdruk van € 18.000.

Belastingen
Van de belastingdienst hebben wij als gevolg van een dubbele betaling een naheffing BTW ontvangen van € 371.000. Bij de stadsrekening 2015 is deze ontvangst abusievelijk als voordeel ingeboekt. De implicaties van de naheffing waren te laat bekend om mee te kunnen nemen in de Zomernota 2016.
Daarnaast hebben wij over voorgaande jaren € 29.000 aan loonheffing terug ontvangen.

Ontvangst op aandelen
Nazorg Bodem is overgedragen aan Stg. Bodembeheer Nederland; onze inbreng in het aandelenkapitaal van € 54.000 is aan ons uitbetaald.

Subsidie niet geëxplodeerde explosieven
Wij hebben een subsidie van € 53.000 voor niet geëxplodeerde explosieven in het project Stadswaard, die via het gemeentefonds beschikbaar is gesteld, doorbetaald aan de Provincie Gelderland.

Vermindering inhuur
De extra bezuiniging op de organisatie van € 0,5 mln. zoals uw raad deze bij de behandeling van de Stadsbegroting 2016 heeft opgevoerd, hebben wij als college eerder gekwalificeerd als moeilijk neer te leggen in de organisatie (Stadsbegroting 2016, blz. 30). Dit vanwege de grootte en veelheid van taakstellingen die al op de organisatie is gelegd.  Om toch aan uw wens te voldoen, verdelen wij deze vanaf 2017 structureel over de afdelingen. Voor 2016 is deze mogelijkheid er niet en stellen wij voor deze als eenmalig nadeel te accepteren.

Vermindering beleidscapaciteit
De bezuiniging op beleid kwam voort uit de gedachte dat het samenvoegen van alle beleidsafdelingen (in het ruimtelijke en sociale domein) tot efficiency voordeel zou leiden van structureel € 0,16 mln. We weten sinds dit jaar dat deze samenvoeging niet door gaat, waardoor ook de bezuiniging niet haalbaar is op deze manier. Voor 2016 stellen we daarom voor dit als verlies te nemen; vanaf 2017 hebben wij mogelijkheid gezien deze structureel binnen de organisatie te verdelen.

Versobering ondersteuning raad en college
De versobering van ondersteuning van raad en college zou initieel € 0,2 mln. moeten opleveren; daarna heeft uw raad hier nog € 40.000 aan toegevoegd ter dekking van een jongerenproject. Doordat eerdere bezuinigingen, waaronder digitalisering, de kwaliteit van de ondersteuning ernstig onder druk hebben gezet, lukt het vooralsnog niet hier verdere invulling aan te geven. We stellen voor deze post nu als verlies te nemen en bij de Zomernota 2017 structureel mee te nemen in de integrale afweging.

Vrijval stelpost lijfrenteopbouw
Vorig jaar is in de septembercirculaire 2015 gemeld dat gemeenten een compensatie ontvangen voor de uitvoeringskosten die voortvloeien uit het wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw. Middels een andere stelpost (WWB) zijn wij voorzien in het benodigde budget voor de uitvoeringskosten; wij stellen voor om het bedrag vrij te laten vallen.

Meldingen, budget neutraal

Uitkering gemeentefonds
We ontvangen € 3,1 mln. aan taakmutaties, die we reserveren op stelpost. Zie voor de bestemming van deze stelpost de toelichting onder het kopje ‘taakmutaties’. De bestemming van het resterende deel van deze stelpost is of wordt via separate voorstellen aan uw Raad voorgelegd.

Precario
Wij hebbende subsidie voor de Stichting 4-daagsefeesten verlaagd met € 121.630; daar staat tegenover dat de Stichting Vierdaagsefeesten geen precario hoeft te voldoen. Zie voor een inhoudelijke toelichting het programma Cultuur, Cultuurhistorie en citymarketing.

Uitvoeringskosten participatiewet
We maken extra kosten voor een bedrag van € 90.000 voor de uitvoering van de Participatiewet (bijstandverlening) in 2016. Deze middelen worden -  conform bestaand beleid - ingezet voor extra capaciteit bij de afdeling Zorg en Inkomen vanwege de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Deze middelen worden gedekt uit de stelpost uitvoeringskosten WWB bij het programma Bestuur & Middelen. Dit is een interne stelpost specifiek bestemd voor het opvangen van de uitvoeringskosten die ontstaan door de fluctuaties van het aantal bijstandsgerechtigden. Het gaat hier om een effect van €90.000 in 2016 en €239.000 voor 2017 en verder. We stellen voor de begroting hier op aan te passen.

Taakmutaties

Taakmutaties naar programma's
We stellen bij deze nota voor de onder taakmutaties opgenomen bedragen over te brengen naar de desbetreffende programma's. We stellen daarbij voor de geoormerkte bedragen voor het sociaal domein meerjarig in de begroting te verwerken. Een inhoudelijke toelichting op deze taakmutaties treft u aan bij de programma's Economie en Werk, Onderwijs en Zorg en Welzijn.