Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Accountantskosten
De controle van de Stadsrekening 2015 is afgerond. De accountant heeft aangegeven nog meerwerk in rekening te willen brengen. De omvang hiervan is bij het schrijven van deze nota nog niet bekend.

Invoering wet vennootschapsbelasting (VpB)
De gemeente Nijmegen heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van de VpB voor al haar activiteiten. Uit het onderzoek blijkt dat voor het jaar 2016 alleen voor de Gemeenschappelijke regeling Bijsterhuizen VpB zal moeten worden voldaan (zie toelichting over dit onderwerp hiervoor onder 'meldingen'). Daarmee hebben we in onze begroting rekening gehouden. Op landelijk niveau zijn er nog veel onzekerheden over toepassing van de wet. We gaan ervan uit dat we dit najaar naar aanleiding van de afstemming met de Belastingdienst meer duidelijkheid krijgen.

Pensioen wethouders
Jaarlijks wordt de hoogte van de pensioenen van de (voormalige) wethouders geactualiseerd en aan de voorziening toegevoegd. De waarde wordt vastgesteld op 31 december van het jaar. Over de omvang kunnen we nu geen uitspraak doen vanwege onzekerheden over de rentestand.

Post Onvoorzien
Wij verwachten evenals voorgaande jaren dat het raadsbudget 'onvoorzien' mogelijk niet zal worden ingezet in 2016.

Begroot voordelig rekeningresultaat
Bij de begroting is op grond van ervaring, rekening gehouden met een voordelig rekeningresultaat van € 1,8 mln. In de Stadsrekening van 2015 is deze verwachting niet uitgekomen en heeft dit geleid tot een verlies. Gelet op de onzekerheden (zie winstwaarschuwingen bij de programma’s) en het feit dat we bij het opstellen van de Stadsrekening een definitief totaalbeeld hebben, stellen we voor het mogelijk niet kunnen realiseren van deze stelpost nu als winstwaarschuwing mee te nemen.

Belastingen
De verwachting is dat het totaal van de baten binnen het product Belastingen per saldo in lijn lopen met de begroting. Op de OZB baten woningen worden hogere baten verwacht van ca. € 1,3 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat ten tijden van de berekening van de tarieven 2016 is uitgegaan van een waardedaling van ca. 2%. Deze waardedaling heeft zich echter niet voorgedaan, er heeft zich juist een waardestijging voorgedaan. Hierdoor ontstaan hogere baten. Daarentegen worden lagere baten voorzien van ca. € 1,2 miljoen op OZB baten niet woningen. De afwijking wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een wijziging van de heffingsgrondslag bij een aantal objecten dat wordt aangeslagen in het kader van niet-woningen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de verzorgingshuizen die als heffingsgrondslag voor het tarief van woningen worden aangeslagen in het geval sprake is van meer dan 70% woninggebruik.

Vluchtelingen
Op 28 april 2016 hebben kabinet en VNG een Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom gesloten, waarin nadere financiële afspraken zijn gemaakt naar aanleiding van de extra toename statushouders. In de Zomernota 2016 is rekening gehouden met een compensatie van het Rijk van € 1.558.000. Op basis van de septembercirculaire 2016 is met de DU verhoogde asielinstroom (partieel effect en participatie en integratie) een bedrag van €992.000 toegekend voor de eerste helft van 2016. Op basis van de nu verwachte aantallen schatten we in dat we voor de tweede helft van het jaar nog € 921.000 zullen ontvangen. In de komende decembercirculaire zal het definitieve bedrag bekend worden. Rekening houdend met het al geraamde bedrag van € 1.558.000 verwachten wij een meeropbrengst van € 355.000.