Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Sport en Accommodaties

x €1000

Soort
Krediet 

Krediet 

Totaal krediet

Krediet  tot huidig jaar

Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

Budget
2016-2019

1.Specifiek

Talent Centraal

5.000

0

0

1

4.333

9.332

Kunstgrasvelden

2.787

1.475

977

394

0

1.416

Revitalisering Binnensp.

1.000

1.000

972

28

0

0

Stevenstoren

1.300

1.300

1.284

5

0

11

Bestaande Voorziening

200

200

148

2

0

50

Nieuw Balveren 5e veld

200

200

0

0

0

200

Sportpark Staddijk

100

100

0

0

0

100

WC de Brack

100

100

46

0

0

54

Aanpas. Wijkacc. WMO

200

200

75

15

0

110

Kinderboerderij Kobus

300

300

220

66

0

14

Meerjarige Ren.Zwembaden

1.100

700

0

28

0

1.072

Cultuurhistorische Pand

1.000

500

182

107

0

711

Asbest invent. & san.

1.500

900

238

305

0

957

Kunstgras Hockeyvelden

1.182

244

219

4

0

959

Ren. Sporthal Meijhorst

1.000

1.000

0

13

0

987

Waalhalla

375

375

154

230

0

-9

Vlak Elastische Vloer

194

194

0

0

0

194

Wijkcentrum de Schalmei

290

0

0

0

0

290

Speeltoest. de Leemkuil

800

450

0

4

0

796

2.Bulk

Gem. Accommodaties

750

750

0

298

0

452

3.Egen dekking

Vastgoed Rendabel

1.119

1.119

0

142

0

977

Duurzaamheid

2.209

2.209

0

186

0

2.023

Totaal

22.706

13.316

4.515

1.828

4.333

20.696

Specifiek

Talent Centraal
De feitelijke aanbesteding loopt. We hebben overeenstemming met de huurder over de huurovereenkomst.  Naar verwachting vindt de daadwerkelijke uitvoering dan plaats vanaf 2017 via een planexploitatie van het Ontwikkelingsbedrijf. Indien er vertraging in het proces ontstaat dan bestaat het risico dat de provincie subsidie terug kan vorderen i.v.m. gestelde termijnen.

Kunstgrasvelden
In de zomer van 2016 zijn de toplagen van de hoofdvelden bij Trekvogels en Orion gerenoveerd respectievelijk op de sportparken Luciaweg en Marienbosch.

Revitalisering Binnensportaccommodaties
In 2015 is het krediet mede gebruikt voor de aanpassing van de Jan Massinkhal. De werkzaamheden zijn toen grotendeels afgerond. De financiële afwikkeling in 2016 is inmiddels ook gereed.

Stevenstoren
Met het beperkte nog resterende budget worden de lopende verplichtingen afgewikkeld.

Bestaande Voorzieningenharten
Het krediet bestaande voorzieningenharten is bedoeld voor het verbeteren van het klimaat en het stimuleren van ontmoeting in bestaande wijkaccommodaties. In 2016 is hier onder meer de klimaatinstallatie in de Biezantijn aangepast.

Nieuw Balveren 5e veld
Uit gesprekken met de club moet de daadwerkelijke noodzaak tot een extra veld worden vastgesteld. Op grond daarvan bepalen we wanneer we overgaan tot eventuele uitvoering.

Sportpark Staddijk
Dit betreft onderzoek naar de herinrichting van het Sportpark Staddijk. Dit is in 2016 opgepakt.

WC de Brack
Dit betreft het aantrekkelijker maken van het wijkcentrum door de entree van het gebouw te verplaatsen. Hierdoor krijgt het gebouw een meer open karakter, waardoor huurders en bewoners de weg naar het gebouw beter kunnen vinden. De werkzaamheden zijn in 2016 gereed. Mogelijk een beperkte vrijval.

Aanpassing wijkaccommodaties i.v.m. WMO
In een aantal wijkaccommodaties zijn de problemen t.a.v. de toegankelijkheid voor mensen uit de WMO-doelgroep aangepakt zodat deze doelgroep beter gebruik van deze voorzieningen kan maken. In 2016 wordt dit krediet ingezet voor o.a. Wijkcentrum Heseweide en Openwijkschool Tolhuis. Ook in de komende jaren zullen, mede naar aanleiding van de Quick Scan Toegankelijkheid, aanpassingen noodzakelijk blijven. Daarom dient een eventueel restant per einde 2016 te worden overgeheveld naar 2017.

Kinderboerderij Kobus
Bij de kinderboerderij Kobus is een educatiecentrum gebouwd. De werkzaamheden zijn voor een groot deel in 2015 uitgevoerd en zijn inmiddels volledig afgerond.

Meerjarige Renovatie Zwembaden

Zwembad Dukenburg
Voor de meerjarige renovatie van alle Nijmeegse zwembaden is in het coalitieakkoord en in de Stadsbegroting 2015-2018 € 800.000 investeringsruimte beschikbaar gesteld. In afwachting van de ontwikkelingen rondom de verzelfstandiging van Zwembad Dukenburg en de ontwikkelingen rond de overige zwembaden zijn er in 2015 geen activiteiten opgepakt. Deze zijn in 2016 gestart.
Met dit budget willen we de huidige kwaliteit en continuïteit van de Nijmeegse zwembaden op peil houden. Van de € 800.000 zetten we, in afstemming met de Stichting Zwembad Dukenburg (SZD), € 200.000 in voor groot onderhoud en renovatie van zwembad Dukenburg. Vanuit het coalitieakkoord is in Stadsbegroting bovendien € 300.000 gereserveerd voor verbetering van de exploitatie van zwembad Dukenburg.
De SZD heeft na de sleuteloverdracht op 1 juli 2016 op ons verzoek de meerjarenonderhoudsplanning nader uitgewerkt, gedetailleerd en offertes uitgezet. De te besteden bedragen per jaarschijf zijn daarmee ook inzichtelijk geworden. Nu blijkt dat het noodzakelijk, wenselijk en (financieel) efficiënter is als meerdere aanpassingen aan het zwembad in 2016 gelijktijdig worden doorgevoerd. Bij voorkeur worden deze aanpassingen in de zomerperiode uitgevoerd, als het zwembad tijdelijk gesloten is. De totaal in te zetten middelen voor de renovatie en verbeteringen voor zwembad Dukenburg blijven dus € 500.000. Er wordt echter een deel van de uitgaven uit 2017 verschoven naar 2016. De nieuwe verdeling is onder voorbehoud van goedkeuring Stadsbegroting 2017 door de Raad. De verdeling was en wordt als volgt:

Huidige verdeling (was)

Nieuwe verdeling (wordt)

Onderhoud / renovatie

Verbetering exploitatie

Totaal

Onderhoud / renovatie

Verbetering exploitatie

Totaal

2016

€ 135.000

€ 124.500

€ 259.500

€ 175.000

€ 275.000

€ 450.000

2017

€ 65.000

€ 175.500

€ 224.500

€ 25.000

€ 25.000

€ 50.000

totaal

€ 200.000

€ 300.000

€ 500.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 500.000

Sportfondsen Nijmegen
Voor de meerjarige renovatie van alle Nijmeegse zwembaden is in het coalitieakkoord en in de Stadsbegroting 2015-2018 € 800.000 investeringsruimte beschikbaar gesteld. Van deze € 800.000 zetten we, naast de in de vorige alinea genoemde € 200.000 voor Zwembad Dukenburg, € 600.000 in voor groot onderhoud en renovatie van openluchtzwembad Goffert en zwembad West. SFN heeft in het najaar van 2015 de noodzakelijke groot onderhoud/renovatie van zwembad West en het Goffertbad gepresenteerd. Op basis van deze gedetailleerde meerjarenonderhoudsprogramma’s van SFN wordt de volgende investeringsruimte aan SFN beschikbaar gesteld:

Jaarschijf

Bedrag

2016

€ 234.586

2017

€ 187.444

2018

€ 177.570

Totaal

€ 600.000

Cultuurhistorische Panden
In 2016 hebben we met dit krediet de verbetering van de beelden van de Latijnse school afgerond. Verder zijn we gestart met de voorbereidingen voor de restauratie van de muurschilderingen van de Valkhofkapel. We verwachten in 2017 te starten met de uitvoering. Verder zijn we gestart met de aanpak van de vochtproblematiek in de kelders van de Kanunnikenhuisjes.

Asbestinventarisatie en sanering
In 2015 zijn wij gestart met het zo breed mogelijk in kaart brengen van het asbestrisico van ons vastgoedbestand door asbestinventarisaties en hebben wij saneringen en herstelwerkzaamheden uitgevoerd wanneer daadwerkelijk asbest werd vastgesteld. Dit jaar hebben we het vervolg van de asbestinventarisatie en –saneringen opgepakt.

Kunstgras hockeyvelden
In 2015 heeft NMHC één kunstgrasveld en twee cirkels vervangen. De werkzaamheden zijn conform planning en afspraak afgerond, de toegezegde bijdrage van € 219.000 is uitgekeerd. Voor 2016 staat de reparatie van de cirkels op veld 1 van HCQZ gepland, waarvan de kosten op € 25.000 zijn geschat. Op verzoek van HCQZ wordt hiervan € 22.000 overgeheveld naar 2017. Dit verwerken we bij de Stadsrekening 2016. Voor de jaren daarop staan dan € 696.000 (2017) en € 264.000 (2018) gereserveerd. Bovenstaande verdeling van de bedragen over de jaarschijven is gebaseerd op een inschatting van de noodzakelijke vervangingen, welke de verenigingen in het voorjaar van 2014 gezamenlijk hebben opgesteld.

Renovatie Sporthal Meijhorst
Voor Sporthal Meijhorst is de aannemersselectie in 2016 afgerond. Daarna volgt de aanvraag van vergunningen. De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats vanaf de zomervakantie 2017 en is naar verwachting dan einde 2017 gereed.

Waalhalla
De skatevoorziening Waalhalla is gerealiseerd. De opening heeft op 26 april 2016 plaatsgevonden.

Vlak-elastische vloer
Deze investering kent als voorwaarde een verregaande samenwerking tussen verenigingen Pegasus en Vocasa. We zijn in afwachting van de betreffende voorstellen van deze clubs. Deze investering komt naar verwachting niet in 2016 tot uitvoering.

Wijkcentrum de Schalmei
Voor wijkcentrum de Schalmei wordt gekeken naar een nieuwe entree, een aanpassing van de gevel en een keuken. Deze aanpassingen aan Wijkcentrum de Schalmei staan in relatie tot de nieuwbouw van de basisschool “De Octaaf”. Deze school wordt volgens planning in 2017 gebouwd. We verwachten de voorbereidingen voor de aanpassingen van de Schalmei in 2016 te starten en de daadwerkelijke aanpassingen dan in 2017 te kunnen uitvoeren.

Speeltoestellen de Leemkuil
Het totaal beschikbare krediet voor vervanging van de twee grootste speeltoestellen van de stedelijke speeltuin De Leemkuil (de May tempel en het Fort) bedraagt € 800.000 verdeeld naar € 350.000 in 2016
en € 450.000 in 2017. De uitvoering vindt plaats van november 2016 tot medio maar 2017, de periode waarin de speeltuin is gesloten voor het publiek.

Bulk

Gemeentelijke Accommodaties
Ook in 2016 wordt het krediet van € 750.000 ingezet voor de verbetering van de veiligheid en verhuurbaarheid van onze gebouwen en aanpassingen aan onze accommodaties. Het krediet zal volledig worden besteed aan onder andere aanpassing en verbetering van installaties in wijkcentrum Dukenburg en Titus Brandsma, het aanbrengen veiligheids- en alarmsystemen in de Jan Massinkhal en het doen van bouwkundige aanpassingen in meerder sport- en wijkaccommodaties (onder andere de Heseweide, Klokketoren en Brakkefort).

Eigen Dekking

Vastgoed rendabel
Dit krediet wordt ingezet voor bijvoorbeeld aanpassingen van gebouwen op verzoek van de huurder. Tegenover de kapitaallasten van de investeringen staat dan een opslag van de huurprijs. In 2016 is het krediet ingezet voor huurdersaanpassingen in de Jan Massinkhal en voor het realiseren van een energie-regelsysteem voor het wijkcentrum en zwembad Dukenburg.

Duurzaamheid
De maatregelen voor uitvoering betreffende o.a. verdere verduurzaming op het gebied van verlichting, installaties en glasvervanging. Alle door deze maatregelen gerealiseerde besparingen op energielasten zetten we in voor dekking van de kapitaallasten van deze en nieuwe duurzaamheidsinvesteringen.
Omdat de zogeheten “quick-wins” al in de voorgaande jaren zijn gerealiseerd, wordt met de concrete uitvoeringsplannen voor 2016 nog niet het volledige kredietbedrag besteed. De maatregelen moeten immers rendabel zijn en de in dat kader nog resterende mogelijkheden zijn minder eenvoudig en vergen een zorgvuldige uitwerking van de businesscases. Bij de grotere projecten kan sprake zijn van een verplichte (Europese) aanbesteding die mogelijk invloed heeft op het tijdpad van de uitvoering. Mogelijk schuift daardoor een aanzienlijk deel van het krediet door naar 2017.