Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Openbare ruimte

x € 1000

Soort
Krediet 

Krediet 

Totaal krediet

Krediet  tot huidig jaar

Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

Budget
2016-2019

1.Specifiek

Bloemerstraat

500

500

0

426

0

73

Ondergronds Containers

650

650

0

152

0

498

Joris Ivensplein

150

0

0

0

0

150

Toegankelijkheid O.R.

300

100

0

0

0

300

3.Eigen dekking

Groot Vervangingsond.

5.486

5.486

0

1.962

0

3.524

Rioolinves.Waalsprong

2.513

2.513

0

0

0

2.513

Totaal

9.599

9.249

-

2.540

-

7.058

Bloemerstraat
Dit betreft een reconstructie van de Bloemerstraat. De aanbesteding heeft plaatsgevonden en de werken zijn ondertussen gestart. We verwachten dat het volledige krediet zal worden besteed in 2016.

Ondergrondse containers
De uitvoering van het ondergronds plaatsen afval-containers heeft vertraging opgelopen. De verwachting is dat dit op zijn vroegst in het najaar 2016 wordt opgepakt. De feitelijke besteding zal slechts € 150.000 bedragen. Het overige budget zal in 2017 worden besteed.

Joris Ivensplein
Het beschikbare budget van € 150.000 om het Joris Ivensplein aan te pakken, zal in 2016 volledig worden besteed.

Toegankelijker maken Openbare Ruimte
In november 2016 doen we een voorstel hoe we de toegankelijkheid in de openbare ruimte kunnen vergroten.
Voor de uitvoering is hiervoor in 2016, 2017 en 2018 elk jaar € 0,1 mln. beschikbaar. We verwachten dat het budget voor 2016 grotendeels zal worden besteed.

GRP-investeringen
Groot- en vervangingsonderhoud/Stelselverbetering
Dit zijn de vervangingsinvesteringen in het bestaande rioolstelsel. De (kapitaal)lasten van deze investeringen worden gedekt door de rioolheffing. Het betreft hier een gesloten systeem.
De investeringen kennen een meerjarig perspectief, dat wil zeggen dat de bestedingen ook in de komende jaren kunnen plaatsvinden.

Rioolinvesteringen Waalsprong
Dit zijn de uitbreidingsinvesteringen van de riolering in de Waalsprong. De (kapitaal)lasten van deze investeringen worden gedekt door de rioolheffing. Het betreft hier een gesloten systeem.
De investeringen kennen een meerjarig perspectief, dat wil zeggen dat de bestedingen ook in de komende jaren kunnen plaatsvinden.