Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Onderwijs

x €  1000

Soort
Krediet 

Krediet 

Totaal krediet

Krediet  tot huidig jaar

Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

Budget
2016-2019

1.Specifiek

Primair Onderwijs Groot Oosterhout

7.000

2.000

0

54

0

6.946

Bewegingsonderwijs Kristallis

1.150

1.150

0

0

0

1.150

Uitbreiding BS Hidaya

274

274

21

0

0

253

Totaal

8.424

3.424

21

54

-

8.349

Primair onderwijs Groot Oosterhout (De Grote Boel)
Op basis van de vastgestelde woningbouwprogrammering is in de Stadsbegroting 2014 rekening gehouden met een investering van € 2 mln. in 2016 en € 5 mln. in 2017 voor de nieuwe Brede school De Uitdaging in deelgebied De Grote Boel. Het schoolgebouw zal op zijn vroegst eind 2017 gereed zijn, eventueel met een uitloop naar begin 2018. Het onderwijs van BS De Uitdaging is al van start gegaan in VZH De Klif. Daarvoor zijn enkele aanpassingen gedaan die ten laste zijn gebracht van het budget van 2016. Met betrekking tot deze school streven we naar de doordecentralisatie. De verwachting is dat de Brede school binnen het beschikbare budget gerealiseerd kan worden. Het resterende budget dient naar 2017 overgeheveld te worden.

Bewegingsonderwijs Kristallis
De gemeente is in een vergevorderd stadium wat betreft de aankoop van het perceel en de sporthal op Kinderdorp Neerbosch. Naar verwachting is dit eind 2016 afgerond. Op basis van het huidige leerlingenaantal van Kristallis (categorie 4 leerlingen) is een sporthal nodig om te voldoen aan de uren bewegingsonderwijs; dit is een wettelijke zorgplicht van de gemeente. Vervoer van deze kwetsbare leerlingen naar andere sportvoorzieningen in de stad is onwenselijk. Om deze reden verdient het vooralsnog de voorkeur de bestaande sporthal op te knappen. In tegenstelling tot de informatie in de Zomernota 2016 is in totaal hiervoor een budget gereserveerd van € 1,15 mln. en niet € 0,95 mln. Deze investering zal niet in 2016 worden gedaan, maar wordt overgeheveld naar 2017.

Basisschool Hidaya
De begrote aanpassing aan het schoolgebouw van BS Hidaya in de vorm van een tijdelijke uitbreiding is inmiddels gerealiseerd en in gebruik genomen. Een klein deel van de werkzaamheden, waaronder de erfafscheiding, is echter nog niet uitgevoerd en zal naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar worden afgerond. Om die reden zal een bedrag van € 14.000 worden overgeheveld naar 2017.