Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Mobiliteit

x € 1000

Soort
Krediet 

Krediet 

Totaal krediet

Krediet  tot huidig jaar

Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

Budget
2016-2019

1.Specifiek

Fiets

7.111

7.111

6.225

131

1.001

1.756

Selectief toegangssysteem

813

813

768

75

0

-30

Fietstunnels Waalsprong

7.318

7.318

4.598

127

588

3.181

Aanleg Dorpensingel

5.000

5.000

199

6

0

4.795

Groene Route

2.200

2.200

2.097

-157

61

321

Marienburggarage Parkeerapparatuur

300

300

122

0

0

178

Parkeren Hezelpoort

2.557

2.557

2.517

0

1.898

1.938

Stationsplein

3.000

3.000

302

140

11

2.569

Tunnel Westzijde Spoorzone

2.500

1.000

0

0

0

2.500

Fietsvriendelijke maatregelen

5.000

5.000

0

1.313

0

3.687

Waalbrug fiets- en busbaan

5.000

5.000

74

140

0

4.786

Vervanging  Parkeerapparatuur CWZ

450

0

0

0

0

450

Griftdijk Verkeersmaatregelen

572

572

0

0

0

572

Daalseweg

150

150

0

0

0

150

Park  & Ride

1.200

1.200

66

816

0

318

Totaal

43.171

41.221

16.968

2.591

3.559

27.171

Fiets   

Met dit krediet bekostigen we onder andere de uitvoering van de zuidelijke snelfietsroute Beuningen.  Het gedeelte Poort Neerbosch – Goffertpark is inmiddels gerealiseerd; voor 2016/2017 staat de uitvoering van de Oude Molenweg gepland.

Huidige status: einddatum 2017
Status investering: voorbereiding / realisatiefase

Selectief Toegangssysteem   

Dit krediet betreft de vervanging van het selectief toegangssysteem van de binnenstad (STS) en het daarmee samenhangende project Upgrading Verkeersmanagementcentrale (VMC). De vervanging van het STS is opgeleverd. De Stadsregio heeft een subsidie toegekend van € 250.000 voor een monitoring- en handhavingsmodule. Met deze module krijgen we inzicht in het aantal voertuigen dat zich buiten de venstertijden in het voetgangersgebied ophoudt zonder de benodigde ontheffingen en hebben we de mogelijkheid om hier op een efficiënte wijze handhavend tegen op te treden. Dit budget zetten we in 2015 en 2016 in. De handhavingsmodule wordt thans ingezet in het stadscentrum.

Huidige status: gereed
Status investering: gereed

Fietstunnels Waalsprong   

De uitvoering van de tunnels (Vrouwe Udasingel en Laauwikstraat) en de fietsbrug over de Graaf Alardsingel is inmiddels voltooid. Het restant van het krediet wordt ingezet voor realisatie van de fietsstraat Griftdijk en willen we inzetten voor de infrastructurele verbeteringen voor de fiets, onder andere de verbetering van fiets op- en afgangen bij de verschillende Waalbruggen. De uitvoering hiervan voorzien we in 2017/2018

Huidige status: einddatum 2018
Status investering: realisatiefase

Aanleg Dorpensingel   

De aanleg van de Dorpensingel (de nieuw aan te leggen weg tussen de Prins Mauritssingel en Bemmel) stond gepland voor 2015 en 2016. De totale kosten zijn geraamd op € 8,8 mln.; dat is nog exclusief de kosten van een 30km-inrichting op de Vossenpelssestraat en een eventuele ongelijkvloerse kruising van het RijnWaalpad. Nijmegen heeft voor de Dorpensingel € 5 mln. gereserveerd. De gemeente Lingewaard is bereid maximaal € 1,5 mln. bij te dragen in het project. De besprekingen met de provincie over een bijdrage hebben niet geleid tot concrete toezeggingen. Daarmee is de bekostiging van de aanleg van de Dorpensingel nog niet rond; de geplande uitvoeringstermijn is daardoor onhaalbaar en schuift op zijn minst twee jaar door. Wij hebben naar aanleiding van de in juli in de Raad aangenomen motie nogmaals bij de provincie aangedrongen op een bijdrage. Daarnaast zijn wij met de gemeente Lingewaard in overleg over de door Lingewaard voorgestelde Ressense variant als alternatief voor de Dorpensingel. De investeringskosten van deze variant zijn aanmerkelijk lager dan die van de Dorpensingel. Op basis van de toezeggingen die het college van B. en W. van Lingewaard aan de Raad van die gemeente heeft gedaan, verwachten wij dat de Raad van Lingewaard nog dit jaar een collegevoorstel over dit onderwerp bespreekt.
Wij zullen uw Raad uiterlijk in januari van 2017 ov er de voortgang in dit dossier informeren.

Huidige status: einddatum 2018 of 2019
Status investering: voorbereidingsfase

Groene Route
Met de uitvoering van reistijdmeetpunten voor de VRI’s worden de doorstromingsmaatregelen in het najaar van 2016 afgerond.

Huidige status: einddatum 2016
Status investering: realisatiefase

Marienburggarage parkeerapparatuur   

Het krediet wordt ingezet voor de aanschaf van een nieuw parkeersysteem, inclusief een parkeermanagementsysteem. Door slim aan te besteden, schatten we in dat we binnen het budget, naast de parkeerapparatuur van de Marienburggarage, ook de apparatuur van de Eiermarktgarage kunnen vervangen.
Ons College heeft op 28 juni besloten het restbudget van € 1,7 ton hiervoor in te zetten.

Huidige status: einddatum 2017
Status investering: realisatiefase

Parkeren Hezelpoort  
In 2014 is het Hezelpoortterrein opnieuw ingericht als parkeerterrein en aangesloten op het ParkeerRoute Informatie Systeem (PRIS). Ook zijn de tijdelijke parkeerplaatsen op het Joris Ivensplein opgeheven, zodat het plein weer de oorspronkelijke uitstraling krijgt.  Zodra de nieuwbouw Handelskade volledig is gerealiseerd, naar verwachting eind 2017, wordt het aantal parkeerplaatsen uitgebreid door middel van een gebouwde parkeervoorziening.
De projecten worden uitgevoerd in de grondexploitatie en na afloop verrekend met Mobiliteit.
Voor de zomer is verkend of er vanuit de markt animo bestaat, mede op basis van financiële haalbaarheid, voor de realisatie van een woontoren en de commerciële ruimte aan de westzijde van het parkeerterrein de oude stad. De capaciteit van de gebouwde voorziening kan vanwege deze ontwikkeling aanzienlijk toenemen. Het heeft de voorkeur om de parkeernorm van de nieuw te bouwen woontoren en de commerciële ruimte te integreren in het bouwplan van de parkeervoorziening. Het streven is om in 2017 te starten met de bouw van de parkeervoorziening.
Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2014: einddatum 2016

Huidige status: einddatum 2018
Status investering:
Maaiveldparkeren: gereed. Dit deel van de investering is in 2014 afgesloten
Bovengrondse garage: voorbereidingsfase/realisatiefase

Stationsplein   

Voor de verbetering van de stationsomgeving aan de oostzijde is vanuit het coalitieakkoord € 3 mln. beschikbaar. Uit dat budget is een aantal maatregelen uitgevoerd, zoals de oversteek bij het ROC, de looproute Van Schaeck Mathonsingel en de looproute Doornroosje. De herinrichting van de Van Oldenbarneveltstraat (voorbereid in een uitgebreid participatieproces met de belanghebbenden) wordt in 2016 voltooid.
Gemeente, Provincie, NS en ProRail werken samen aan de ontwikkeling van station en stationsomgeving. Dat heeft geleid tot een gezamenlijk ontwikkelingskader dat vanaf najaar 2016 verder wordt uitgewerkt tot schetsontwerpen. Nu al is echter duidelijk dat een verdere structurele verbetering van de stationsomgeving van de partijen samen een vergaande investering op lange termijn betreft. Hierover vindt momenteel bestuurlijk overleg plaats, mede over de gezamenlijke ambitie.

Huidige status: einddatum 2025
Status investering: voorbereidingsfase.

Tunnel Westzijde Spoorzone   

In het coalitieakkoord is hiervoor € 2,5 mln. gereserveerd. In 2015 hebben wij met Prorail overleg gevoerd over de mogelijkheden om de voetgangerstunnel in het station naar de westzijde te verlengen. Deze kan aansluitend worden gerealiseerd aan de aanpassingen die Prorail doet ten behoeve van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), waarvan de uitvoering is voorzien in 2021/2023. De alternatievenstudie van Prorail is enigszins vertraagd en loopt nog door in 2017. In 2017 zullen wij moeten besluiten over de investering in de extra doortrekking naar de westzijde en het aanpassen van de openbare ruimte aan deze zijde. Daarbij betrekken wij tevens een rechtstreekse fietsverbinding tussen Havenplein en nieuwe westelijke entree, inclusief alle voorpleinvoorzieningen. Op dit moment wordt een deel van het budget besteed aan de voorbereiding, maar de uiteindelijke uitvoering zal nog jaren op zich laten wachten. We zijn daarbij mede afhankelijk van de planning van PHS.

Station westzijde en tunnel heeft, door vertraging bij ministerie I&M in besluitvorming over middelen PHS voor Nijmegen, meer tijd nodig. Hierdoor zullen de investeringen voor de tunnel na 2018 plaatsvinden. 

Opmerking: het krediet Tunnel Westzijde Spoorzone komt verdeeld over de jaren 2016 en 2017 ter beschikking

Fietsvriendelijke maatregelen    
Aansluitend op het Fietsstimuleringsplan is de Programmering Fiets 2016 vastgesteld met alle actuele fietsprojecten. De bekostiging van de programmering is voor een bedrag van € 1,8 mln. voorzien uit Fietsvriendelijke maatregelen. Het collegevoorstel voor de programmering voor 2017 en verder is in voorbereiding, waarin tevens opgenomen de projecten uit 2016 die nog doorlopen.

Huidige status: einddatum 2018
Status investering: voorbereiding/realisatiefase

Waalbrug fiets- en busbaan    

In het Coalitieakkoord 2014-2018 is € 5 mln. vrijgemaakt voor de fietspadverbreding en extra busbaan op de Waalbrug. In verband met door RWS verlangde onvoorwaardelijke garantstelling voor de financiering van de verbreding van de Waalbrug is de aanpassing beperkt tot de fietspadverbreding (geraamd op € 10 mln., waarvan 50% subsidie toegezegd door de provincie).
Het technische onderzoek van Rijkswaterstaat heeft uitgewezen dat de door de gemeente gewenste verbreding niet haalbaar is. Wij zijn vervolgens in overleg met RWS gestart met het bestuderen van de terugvalopties, waarin wij onderzoeken óf en hoe het toch mogelijk is binnen het bestaande profiel de westelijke fietsverbinding op de brug te verbreden; wij richten ons hierbij primair op het inzetten van de huidige busbaan voor de fiets, gecombineerd met doorstromingsmaatregelen ten behoeve van het openbaar vervoer. Wij willen de resterende middelen met name inzetten om op andere onderdelen van de waaloverschrijdende fietsroutes structurele verbeteringen aan te brengen.
In april 2016 is een besluit genomen over het toekomstige wegprofiel en aanlichting van de Waalbrug en daarover is de raad geïnformeerd. Over de realisatie en financiering van de renovatie worden afspraken gemaakt met RWS, vastgelegd in een Bestuursovereenkomst tussen RWS en gemeente Nijmegen. Zowel voor de periode van uitvoering als voor het eindbeeld geeft de gemeente wensen en eisen mee aan Rijkswaterstaat.
In september hebben wij een besluit genomen om de bestuursovereenkomst met RWS te tekenen.
Vanaf najaar 2017 gaat Rijkswaterstaat aan de slag met de renovatie van de Waalbrug: vervangen van het betonnen wegdek en conserveren (schilderen) van de brug. De renovatie moet niet alleen aangegrepen worden om het wegprofiel te wijzigen. Een unieke kans om de ruimtelijke kwaliteit en het comfort voor fietser en voetganger op de Waalbrug te verbeteren kan nu worden gegrepen. Dit vraagt om extra middelen. Willen wij al onze wensen t.a.v. ruimtelijke kwaliteit en comfort bekostigen, dan zijn bijdragen van Stadsbeheer en subsidies nodig. Mochten deze subsidies niet worden verkregen, dan wordt het ambitieniveau naar beneden bijgesteld.

Aanvankelijk was voor de fietspadverbreding en extra busbaan door de provincie een bijdrage toegezegd van € 5,0 mln. Daarmee hadden we een krediet beschikbaar van € 10 mln., waarvan € 5 mln. werd gedekt door een bijdrage van de provincie; het netto-krediet was € 5 mln. Voor het alternatief dat beduidend goedkoper uitvalt en is voorgelegd is aan uw raad wordt een maximale subsidie verwacht van € 1,5 mln. Daarmee hebben we een krediet beschikbaar van € 6,5 mln., waarvan € 1,5 mln. is gedekt door een lagere bijdrage van de provincie; het netto-krediet blijft dus € 5 mln.

Huidige status: einddatum 2019

Status investering: voorbereidingsfase.

Vervanging Parkeerapparatuur CWZ
De onderzoeksfase is gestart in overleg met CWZ. Er wordt een collegevoorstel voorbereid om nog in 2016 de opdracht te verstrekken voor vervanging van de apparatuur hetgeen afhankelijk is van de levertijden. De verwachte start van de werkzaamheden zal begin 2de kwartaal 2017 zijn.  CWZ heeft een  zeer uitgebreide apparatuur configuratie met de daarbij behorende bekabeling en camera’s die tevens vervangen wordt.  De verwachte einddatum voor oplevering zal eind 2017 plaatsvinden.

Huidige status: voorbereidingsfase
Status investering: eind 2017

Griftdijk Verkeersmaatregelen
In het kader van de uitvoering fietsbeleid uit de nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar en het Fietsstimuleringsplan wordt de fietsinfrastructuur in de stad verbeterd. De actuele plannen hiervoor zijn vastgesteld in de programmering Fiets 2016-2018. Daar behoort ook de fietsstraat Griftdijk Zuid toe. De fietsstraat Griftdijk Zuid is de verbindende snelfietsroute tussen het stationsgebied Lent met fietsbrug het Groentje en fietstunnel Laauwikstraat naar de Waalbrug. De route maakt onderdeel uit van de snelfietsroute naar Arnhem, het RijnWaalpad. De fietsstraat sluit ter hoogte van de Weverstraat in Lent aan op het nieuwe tweerichtingen fietspad naar de Waalbrug. Dit fietspad is in september 2016 gerealiseerd in het kader van Ruimte voor de Waal. 

Huidige status:  gereed
Status investering: gereed

Daalseweg
Vanuit Mobiliteit wordt een bijdrage geleverd aan de reconstructie van de Daalseweg. In het najaar wordt een collegevoorstel ingediend voor verbijzondering van het krediet.

Huidige status: einddatum 2018
Status investering: realisatiefase

Park & Ride - Transferium Nijmegen Noord       

Voor het Transferium Nijmegen Noord is een krediet beschikbaar van € 1,2 mln. euro voor de inrichtingskosten (incl. parkeerapparatuur) van 400 parkeerplaatsen op het maaiveld. De kosten voor inrichting, apparatuur en de ontsluitingsweg zijn geraamd op € 850.000. De grondkosten worden gedekt binnen de gemeentelijke planexploitatie Waalsprong. De P&R Noord is begin december 2015 in gebruik genomen. De parkeerapparatuur was echter nog niet volledig opgeleverd. Dit is in de loop van dit jaar afgerond. Het restantkrediet van € 350.000 is voor openbare functies of om de capaciteit van het transferium te vergroten met 100 parkeerplaatsen. De aanleg hiervan staat vooralsnog gepland in 2017 en wordt gekoppeld aan de noodzaak hiertoe vanuit de planontwikkeling in het gebied, waardoor de uitvoering later kan plaatsvinden.

Huidige status: einddatum 2017
Status investering: realisatiefase.