Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing

x €1000

Soort Krediet 

Krediet 

Totaal krediet

Krediet  tot huidig jaar

Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

Budget
2016-2019

1.Specifiek

masterplan oude stad

435

435

105

0

0

330

Cultuurhistorie

1.000

1.000

750

0

0

250

Keizer Karel Podia

7.400

3.400

3.781

-294

0

3.913

Cultuurspinnerij

500

500

0

0

0

500

Totaal

9.335

5.335

4.636

-294

-

4.993

Masterplan Oude stad
Het krediet betreft een bedrag uit de restantkredieten 2006 en heeft betrekking op het masterplan oude stad (Subsidieverordening Oude Stad). De afspraken met betrokkenen zijn gemaakt op grond van de toenmalige subsidieverordening. Uitgaven treden pas op na het indienen van declaraties. In 2014 is een subsidie verstrekt voor Lange Hezelstraat 75a.

Cultuurhistorie
De raad heeft op 9 mei (raadsbesluit 42/2012) eenmalig een krediet van € 1 mln. ter beschikking gesteld voor het programma Ruimte en Cultuurhistorie in 2013, in te zetten voor cultuurhistorische projecten. Bij raadsbrief van 18 februari 2014 is de Raad over de voortgang van het krediet nader geïnformeerd. Op dit moment staat er nog één krediet open: bijdrage aan de plankosten voor de herbouw van de Donjon (€. 250.000). Er zijn nog geen realisatiekosten. De planexploitatie is door de Raad aangenomen op 18/9/2013.

Keizer Karel Podia
Het krediet Keizer Karel Podia betreft de renovatie van Concertgebouw De Vereeniging. In 2014 is de eerste fase uitgevoerd, in 2015 de tweede fase. De derde fase betreft vooral de achterzijde van het gebouw. De voorbereidingen voor deze fase zijn inmiddels gestart. De daadwerkelijke uitvoering zal vanaf 2017 plaatsvinden.

Het krediet van € 7,4 mln. is inclusief het voorbereidingskrediet van € 296.000; in de Zomernota 2016 is dit voorbereidingskrediet abusievelijk niet meegenomen.

Cultuurspinnerij
Het krediet betreft een bedrag waarmee het Vasim-gebouw deels kan worden gerestaureerd en waarbij onder andere de huisvesting van de Cultuurspinnerij mogelijk kan worden gemaakt. Het Vasim-gebouw is één van de mogelijke locaties voor het archeologisch- en kunstdepot van de Provincie. Het haalbaarheidsonderzoek hiernaar loopt. De huisvesting van de Cultuurspinnerij wordt hierin meegenomen.