Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Bezuinigingen

 
Als vervolg op de Zomernota rapporteren we op deze plaats over de voortgang van de bezuinigingsopgaven, die voor dit jaar en volgende jaren op de rol staan. We doen dat naar de stand van eind september.

Zoals gebruikelijk hebben we nu opnieuw een tussenstand opgemaakt. Wat is van het bezuinigingsprogramma 2016 concreet ingevuld en wat kunnen we bij uw Raad gereed melden? Onder een ‘gereed’ verstaan we dat een bezuinigingsopgave volledig is afgewikkeld, zowel door het nemen van inhoudelijke maatregelen, als door het op een juiste manier verwerken in de administratie, inclusief – waar dat nodig is – het aframen van loonsom en van formatie.

Het programma omvat nog een aantal opgaven, voor een totaal bedrag van structureel ruim € 10 mln. Bij de Zomernota hebben we hiervan al een deel gereed gemeld. Bij deze Slotwijzigingen kunnen we een aantal gereed meldingen toevoegen. Het totaal voor 2016 gereed gemeld bedrag komt daarmee op € 7 mln. voor 2016 en structureel € 4,7 mln. Dit betekent dat structureel nog € 5,6 mln. resteert. De invulling daarvan ligt op koers en zal in volgende jaren plaatsvinden. Het betreft hier voornamelijk voorstellen welke gepaard gaan met formatiereductie, of nog een administratieve verwerkingsslag vragen. Het merendeel van de bezuinigingen is structureel ingevuld. Daarmee voldoen we aan het uitgangspunt om het bezuinigingsprogramma volledig uit te voeren.

De opgaven voor 2016 maken deel uit van een totaal volume aan bezuinigingen van ruim € 77 mln., dat cumulatief is geprogrammeerd tot en met 2019. In dit totaalbedrag zijn alle raadsbesluiten verwerkt tot en met het coalitieakkoord 2014-2018 (stand per 1 juni 2014). We zetten dit kort in schema.

Bedragen * € 1.000

2016

2017

2018

2019

2019

Totaal van alle opgaven, vanaf 1 jan 2010 tot 1 jan  2016

73.289

76.925

77.257

77.257

77.257

gereed gemeld voor 2016

65.672

66.696

66.877

66.877

66.877

Opgave per 1 januari 2016

7.617

10.229

10.380

10.380

10.380

Als verlies genomen in de Zomernota 2016

790

790

740

740

740

Gerealiseerd in periode 1 jan tot 1 april 2016

4.328

2.846

2.846

2.846

2.846

Als verlies nemen bij nota Slotwijzigingen 2016

1.200

0

0

0

0

Gerealiseerd tot 15 november 2016

927

1.127

1.127

1.127

1.127

Gereed gemeld in 2016

7.245

4.763

4.713

4.713

4.713

Openstaande opgaven

372

5.466

5.667

5.667

5.667

De bedragen komen vooral voort uit de opgaven uit de Perspectiefnota 2014. Ook de bezuinigingen waartoe is besloten in het Coalitieakkoord 2014 zijn in deze tabel verwerkt.

We stellen voor een aantal taakstellingen voor een bedrag van € 1,2 mln. dit jaar als  verlies te nemen (zie desbetreffende meldingen bij de programma's Bestuur en Middelen en Openbare Ruimte). Dit betreft een tweetal bezuinigingen op de organisatie voor gezamenlijk € 0,660 mln., die vanaf 2017 door de afdelingen worden opgevangen. Daarnaast is dit € 0,3 mln. aan extra reclameopbrengsten welke vooralsnog niet gerealiseerd kunnen worden. Ten slotte lukt het nog niet in 2016 om te komen tot een sobere ondersteuning van raad en college, wat tot een besparing van € 0,24 mln. zou moeten leiden.

Een gedetailleerd overzicht van alle nog niet gereed zijnde bezuinigingen hebben we opgenomen in de hierna volgende tabel. U vindt daar een opsomming van alle besluiten (bezuinigingsopdrachten) tot de peildatum 1 september 2016.

Bedragen * € 1.000

Programma

2016

2017

2018

2019

2020

Niet gereed

Bezuin. organisatie – Beleid fysiek

Organisatie

140

140

140

140

140

Bezuin. organisatie - BJC

Organisatie

57

101

101

101

101

Bezuin. organisatie - Communicatie

Organisatie

294

294

294

294

Bezuin. organisatie - Facilitaire zaken

Organisatie

869

869

869

869

Bezuin. organisatie - I & A

Organisatie

785

947

947

947

Bezuin. organisatie - Personeel en Organisatie

Organisatie

512

512

512

512

Bezuin. organisatie - Reductie leidinggevenden PIOFZ

Organisatie

280

280

280

280

Bezuin. organisatie - Stroomlijnen (samenv.  O-14 + O-18)

Organisatie

596

435

435

435

Extra opbrengsten reclamebeleid - restant na ZN

Openbare Ruimte

300

500

500

500

PN 2014 - stelpost Progr Facilitaire diensten - Vastgoed & accommodaties

Sport en Accommodaties

800

800

800

800

PN 2014 - stelpost Progr Zorg en Welzijn - Ondersteuning Jeugd

Onderwijs

285

285

285

285

Sobere ondersteuning Raad en College - restant

Bestuur & Middelen

240

240

240

240

Verhogen eigen bijdrage hobbywerkplaatsen

Zorg & Welzijn

100

100

100

100

100

Verminderen formatie bedrijvenloket

Economie en Werk

25

25

25

25

25

Verminderen huur voor Huisvesting JGZ

Zorg & Welzijn

89

89

89

89

Versoberen budget Tegengaan Niet-gebruik

Inkomen en Armoedebestrijding

50

50

50

50

50

Totaal Niet gereed

372

5.466

5.667

5.667

5667