Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Overig

Deze nota is een tussentijdse bestuurlijke melding op weg naar de Stadsrekening. We hebben een voorlopige prognose gemaakt van de stand einde jaar, op basis van de inzichten per 1 september. Er zijn nog onzekerheden die het eindresultaat kunnen beïnvloeden. De effecten daarvan nemen we mee in de Stadsrekening.

Behalve de meldingen (zie toelichting in voorgaande paragraaf 'financiële resultaten' en de toelichtingen verderop per programma;BW-01533) en begrotingsaanpassingen vanwege investeringskredieten (zie voorgaande paragraaf 'Investeringen' en de desbetreffende bijlage; eveneens meegenomen in BW-01533) stellen we zoals te doen gebruikelijk ook voor een aantal technische wijzigingen (BW-01534) vast te stellen. Bij deze wijzigingen gaat het enkel om aanpassingen ter uitvoering van eerder genomen besluiten, dan wel om noodzakelijke correcties in de begrotingsramingen zonder dat er een beleidsinhoudelijke keuze aan de orde is en - uiteraard - zonder budgettair effect. We volstaan hier met een verwijzing naar de bijlage ‘Begrotingswijzigingen’.

Leeswijzer
Hierna volgen vier bijlagen. De eerste bijlage geeft per programma een totaalbeeld van alle meldingen en winstwaarschuwingen. Behalve de meldingen en winstwaarschuwingen die u hiervoor heeft gelezen, treft u bij ieder programma ook informatie aan over meldingen die budget neutraal zijn en een nadere toelichting op de taakmutaties, die ook budget neutraal zijn. Deze budget neutrale meldingen zijn zowel in de tabellen als in de toelichting duidelijk weergegeven. De bedragen die in de tabellen zijn opgenomen, zijn meegenomen in de begrotingswijziging BW-01533 (meldingen Slotwijzigingen 2016).

In de bijlage Begrotingswijzigingen is een tabel opgenomen met technische wijzigingen.

Vervolgens geven we in de bijlage Bezuinigingen nadere informatie over de voortgang van de bezuinigingen en de nog openstaande bezuinigingsopgaven.

Tot slot geven we in de bijlage 'Investeringen' een nadere toelichting op de voorgestelde begrotingsaanpassing. In die bijlage is zoals te doen gebruikelijk ook een voortgangsmelding opgenomen.