Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Effect Stadsbegroting en saldireserve

Bij de Zomernota 2016 hebben we ten aanzien van het lopende begrotingsjaar het volgende beeld gepresenteerd. De door uw Raad bij de behandeling van de Zomernota 2016 aangenomen motie 'geen Bezuiniging op Werk en Inkomen' is daarin verwerkt:

bedragen * € 1.000

2016

Ontwikkeling algemene middelen

1.691 v

Nieuw beleid

626 n

Vluchtelingen 2016-2017

0

BUIG

4.398 n

Bestaand beleid programma's

1.539 n

Motie geen Bezuiniging op Werk en Inkomen

500 n

Financieel beeld Zomernota 2016

5.372 n

Effect gemeentefonds

1.572 v

Afschaffing ouderbijdrage jeugdwet

275 v

Financieel beeld na verwerking meicirculaire

3.525 n

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, gingen we er bij de Zomernota 2016 vanuit dat het tekort in 2016 uit zou komen op een bedrag van € 3,5 mln. De meldingen bij de Nota Slotwijzigingen komen uit op een voordeel van € 0,8 mln., waarmee het beeld dat we bij de Zomernota hadden in positieve zin kan worden bijgesteld:

bedragen * € 1.000

2016

Financieel beeld na verwerking meicirculaire

3.525 n

Financiële effecten Nota Slotwijzigingen 2016

788 v

Financieel beeld na verwerking Nota Slotwijzigingen

2.737 n

In de Stadsbegroting 2017 is een meerjarige doorkijk van de Saldireserve opgenomen. In dat beeld is ervan uitgegaan dat het resultaat over 2016 € 0,9 mln. positiever uit zou pakken dan nu bij de Nota Slotwijzigingen het geval is. We zien nu geen aanleiding om een bijstelling te doen op dat meerjarige beeld, omdat er nog veel onzekerheden zijn (zie de winstwaarschuwingen) waarvan nu niet is te voorspellen of deze voor- of nadelig uitpakken. Dat weten we bij het opstellen van de Stadsrekening 2016.

Met het oog op toekomstige ontwikkelingen willen we behoedzaam om blijven gaan met financiële mee- en tegenvallers. Daarom blijven wij ons inspannen om ons bestaande financiële beleid zorgvuldig na te leven en een zo gunstig mogelijk financieel resultaat in 2016 te behalen. Dat houdt tevens in dat alle niet-geprognosticeerde voordelen ter expliciete heroverweging aan ons College worden voorgelegd, zodat wij de bewuste en integrale afweging kunnen maken om deze voordelen ofwel in te zetten ter compensatie voor niet- voorziene nadelen die na de Slotwijzigingen nog naar boven komen ofwel om zwaarwegende redenen in te zetten voor (onvoorziene) knelpunten.