Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Bezuinigingen

Het programma omvat nog een aantal opgaven, voor een totaal bedrag van structureel ruim € 10 mln. Bij de Zomernota hebben we hiervan al een deel gereed gemeld. Bij deze Slotwijzigingen kunnen we een aantal gereed meldingen toevoegen. Het totaal voor 2016 gereed gemeld bedrag komt daarmee op € 7 mln. voor 2016 en structureel € 4,7 mln. Dit betekent dat structureel nog € 5,6 mln. resteert. De invulling daarvan ligt op koers en zal in volgende jaren plaatsvinden. Het betreft hier voornamelijk voorstellen welke gepaard gaan met formatiereductie, of nog een administratieve verwerkingsslag vragen. Het merendeel van de bezuinigingen is structureel ingevuld. Daarmee voldoen we aan het uitgangspunt om het bezuinigingsprogramma volledig uit te voeren.

De opgaven voor 2016 maken deel uit van een totaal volume aan bezuinigingen van ruim € 77 mln., dat cumulatief is geprogrammeerd tot en met 2019. In dit totaalbedrag zijn alle raadsbesluiten verwerkt tot en met het coalitieakkoord 2014-2018 (stand per 1 juni 2014). We zetten dit kort in schema.

Bedragen * € 1.000

2016

2017

2018

2019

2019

Totaal van alle opgaven, vanaf 1 jan 2010 tot 1 jan  2016

73.289

76.925

77.257

77.257

77.257

gereed gemeld voor 2016

65.672

66.696

66.877

66.877

66.877

Opgave per 1 januari 2016

7.617

10.229

10.380

10.380

10.380

Als verlies genomen in de Zomernota 2016

790

790

740

740

740

Gerealiseerd in periode 1 jan tot 1 april 2016

4.328

2.846

2.846

2.846

2.846

Als verlies nemen bij nota Slotwijzigingen 2016

1.200

0

0

0

0

Gerealiseerd tot 15 november 2016

927

1.127

1.127

1.127

1.127

Gereed gemeld in 2016

7.245

4.763

4.713

4.713

4.713

Openstaande opgaven

372

5.466

5.667

5.667

5.667

De bedragen komen vooral voort uit de opgaven uit de Perspectiefnota 2014. Ook de bezuinigingen waartoe is besloten in het Coalitieakkoord 2014 zijn in deze tabel verwerkt.

We stellen voor een aantal taakstellingen voor een bedrag van € 1,2 mln. dit jaar als  verlies te nemen (zie desbetreffende meldingen bij de programma's Bestuur en Middelen en Openbare Ruimte). Dit betreft een tweetal bezuinigingen op de organisatie voor gezamenlijk € 0,660 mln., die vanaf 2017 door de afdelingen worden opgevangen. Daarnaast is dit € 0,3 mln. aan extra reclameopbrengsten welke vooralsnog niet gerealiseerd kunnen worden. Ten slotte lukt het nog niet in 2016 om te komen tot een sobere ondersteuning van raad en college, wat tot een besparing van € 0,24 mln. zou moeten leiden.