Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Investeringen

Bij het opstellen van de Nota Slotwijzigingen zijn geen overschrijdingen van beschikbaar gestelde kredieten geconstateerd.
Een aantal investeringen zal dit jaar niet of niet geheel worden afgewikkeld. Bij het opmaken van de Stadsrekening 2016 maken we de balans op en maken dan ook een doorberekening van de afschrijvings- en rentelasten (kapitaallasten). Het meerjarige effect van die berekening nemen we mee in de Zomernota 2017; zoals het er nu naar uitziet verwachten we daarbij geen nadelige effecten ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting.

Wijzigingen
Bij de oplading van kredieten geven we aan als er bijdragen of subsidies verwacht worden, als dekking van de investeringsuitgaven. Als de bijdragen definitief zijn, verwerken we ontvangst en uitgave van deze middelen bij het desbetreffende krediet. Omdat zowel baten als lasten worden aangepast, is de wijziging budget neutraal. Voor een specificatie van de aanpassing verwijzen we naar de inleiding van de bijlage 'Investeringen'.

Daarnaast stellen we, onder voorbehoud van vaststelling van de Stadsbegroting 2017 door uw Raad, een bedrag van € 190.500 van het investeringskrediet 2017 voor zwembad Dukenburg naar voren te halen.

Tot slot stellen we voor om ten gevolge van de invulling van de rendabele investering in de regelinstallatie voor warmtevoorziening in Wijkcentrum en Zwembad Dukenburg het materiële lastenbudget om te zetten in een budget voor rente en afschrijving.

We stellen voor deze meldingen te verwerken en mee te nemen in de begrotingswijziging 'meldingen Slotwijzigingen 2016' (BW-01533). In de bijlage 'Investeringen' zijn deze meldingen in de inleidende tekst nader toegelicht. In die bijlage is voor de geïnteresseerde lezer ook een voortgangsmelding lopende investeringen opgenomen.