Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Budgetoverheveling

Bestuur en Middelen

Armoedebeleid
In mei 2016 is een raadsvoorstel aangenomen m.b.t. de dekking van de kosten van de &pas uit de taakmutatie armoedebestrijding. Hiervoor is in 2016 en 2017 € 200.000 onttrokken aan de stelpost. Voor 2016 was dit bedrag € 125.000 te hoog en in 2017 € 125.000 te laag. Deze bedragen worden nu verrekend.

Cultuur, Cultuurhistorie en Citymarketing

Valkhofkwartier
Bij de zomernota 2016 is een bedrag van € 300.000 beschikbaar gesteld om de muren van de Valkhofburcht aan te pakken. We gaan de historische gelaagdheid van het gebied, in relatie met de Bastei visualiseren. In 2016 zijn we gestart met de voorbereiding, maar de middelen worden in 2016 niet meer ingezet. We stellen voor om deze middelen over te hevelen naar 2017.

Dienstverlening & Burgerzaken

Vernieuwing gemeentelijke Website
Voor het project 'Vernieuwing gemeentelijke Website' vragen wij een budgetoverheveling aan van € 266.000.
De voortgang van dit project heeft enige vertraging opgelopen doordat de overeenkomst (Aanbesteding vernieuwing en onderhoud CMS en Website) met de leverancier (Youwe)  ontbonden werd door het niet leveren van het gewenste resultaat. Dit is de reden dat een groot deel van het budget niet meer uitgegeven wordt in 2016, maar wel in 2017. Door deze ontwikkelingen en ervaringen vindt er ook een verschuiving in het soort lasten plaats: van techniek richting menskracht.

Economie en Werk

Toeleiding statushouders naar werk en opleiding
In de Zomernota 2016 is voor de toeleiding van statushouders naar werk en opleiding een bedrag van € 280.000 beschikbaar gesteld. Het ontwikkelen van een goede aanpak heeft meer tijd gekost dan verwacht. Hierdoor lopen de uitgaven achter op planning, het zwaartepunt van de uitvoering zal in 2017 liggen. Wij stellen voor het voor 2016 resterende budget van € 158.000 over te hevelen naar 2017, zodat de dienstverlening voor de volledige doelgroep is geborgd.

Mobiliteit

HOV Slotemaker de Bruïneweg
Als uitwerking van de beleidsnota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar wordt de Slotemaker de Bruïneweg gereconstrueerd, waarbij de inrichting van de weg wordt aangepast aan de eisen van hoogwaardig openbaar vervoer. Voor het plan (kostenraming € 1,3 mln.) heeft de provincie Gelderland een bijdrage van € 585.000 in het vooruitzicht gesteld. De uitvoering is opnieuw vertraagd en voorzien in 2017. Daarom stellen we voor de al gereserveerde middelen van € 330.000 voor 2016 over te hevelen naar 2017.

Wepod
Wij hebben voor de WePod en/of alternatieve vervoerswijzen, een pilot zelfrijdende busjes personenvervoer in de binnenstad, € 100.000 vrijgemaakt. Abusievelijk is dit budget in de begroting verdeeld over de jaarschijven 2016-2017. Dit moest 2017-2018 zijn. We stellen voor om de reservering 2016 van € 50.000 over te hevelen naar 2017.