Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Winstwaarschuwingen

We toetsen twee keer per jaar, bij de Stadsbegroting en -rekening, alle risico’s. In de tussentijdse verantwoording kijken we daarom alleen naar afwijkingen voor zover die voor het lopende begrotingsjaar relevant zijn en kwantificeren dit zoveel mogelijk. Hieronder geven we per programma inzicht in de belangrijkste onzekerheden.

Er zijn nog veel onzekerheden, waarvan een groot aantal nog niet is te kwantificeren.

Bedragen * €1.000

van

tot

Toelichting

Bestuur en Middelen

Accountantskosten

pm

pm

Niet kwantificeerbaar

Invoering wet vennootschapsbelasting

pm

pm

Niet kwantificeerbaar

Pensioen wethouders

pm

pm

Niet kwantificeerbaar

Onvoorzien

pm

pm

Ontwikkeling afwachten

Begroot voordelig rekeningresultaat

1.800 n

0

Belastingen

pm

pm

Totaalbeeld in lijn met begroting

Vluchtelingen

355 v

355 v

Cultuur, Cultuurhistorie en Citymarketing

Afwikkeling Giro

pm

pm

In onderzoek

Duurzaamheid

Aardgastaxi's

38 n

38 n

Economie en Werk

Onderzoek markt

pm

pm

Ontwikkeling afwachten

Exploitatietekort SW

1.900 n

1.900 n

Liquidatie Breed

1.000 v

1.000 v

Grondbeleid

Juridische kosten

500 n

500 n

Inkomen & Armoedebestrijding

Armoedebestrijding

100 v

1.100 v

Mobiliteit

Parkeergelden

200 n

0

Stedelijke Ontwikkeling

Bouwleges

200 v

800 v

Productfinanciering ODRN

pm

pm

Niet kwantificeerbaar

Zorg en Welzijn

Ontwikkelingen Zorg en Welzijn

1.200 v

4.700 v

Resultaten naar bestemmingsreserve

Toevoeging positief resultaat aan bestemmingsreserve

1.200 n

4.700 n

Totaal

 2.783 n + pm

817 v  + pm

Bestuur en Middelen

Accountantskosten
De controle van de Stadsrekening 2015 is afgerond. De accountant heeft aangegeven nog meerwerk in rekening te willen brengen. De omvang hiervan is bij het schrijven van deze nota nog niet bekend.

Invoering wet vennootschapsbelasting (VpB)
De gemeente Nijmegen heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van de VpB voor al haar activiteiten. Uit het onderzoek blijkt dat voor het jaar 2016 alleen voor de Gemeenschappelijke regeling Bijsterhuizen VpB zal moeten worden voldaan (zie melding bij het programma Bestuur en Middelen). Daarmee hebben we in onze begroting rekening gehouden. Op landelijk niveau zijn er nog veel onzekerheden over toepassing van de wet. We gaan ervan uit dat we dit najaar naar aanleiding van de afstemming met de Belastingdienst meer duidelijkheid krijgen.

Pensioen wethouders
Jaarlijks wordt de hoogte van de pensioenen van de (voormalige) wethouders geactualiseerd en aan de voorziening toegevoegd. De waarde wordt vastgesteld op 31 december van het jaar. Over de omvang kunnen we nu geen uitspraak doen vanwege onzekerheden over de rentestand.

Post Onvoorzien
Wij verwachten evenals voorgaande jaren dat het raadsbudget 'onvoorzien' mogelijk niet zal worden ingezet in 2016.

Begroot voordelig rekeningresultaat
Bij de begroting is op grond van ervaring, rekening gehouden met een voordelig rekeningresultaat van € 1,8 mln. In de Stadsrekening van 2015 is deze verwachting niet uitgekomen en heeft dit geleid tot een verlies. Gelet op de onzekerheden (zie winstwaarschuwingen bij de programma’s) en het feit dat we bij het opstellen van de Stadsrekening een definitief totaalbeeld hebben, stellen we voor het mogelijk niet kunnen realiseren van deze stelpost nu als winstwaarschuwing mee te nemen.

Belastingen
De verwachting is dat het totaal van de baten binnen het product Belastingen per saldo in lijn lopen met de begroting. Op de OZB baten woningen worden hogere baten verwacht van ca. € 1,3 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat ten tijden van de berekening van de tarieven 2016 is uitgegaan van een waardedaling van ca. 2%. Deze waardedaling heeft zich echter niet voorgedaan, er heeft zich juist een waardestijging voorgedaan. Hierdoor ontstaan hogere baten. Daarentegen worden lagere baten voorzien van ca. € 1,2 miljoen op OZB baten niet woningen. De afwijking wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een wijziging van de heffingsgrondslag bij een aantal objecten dat wordt aangeslagen in het kader van niet-woningen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de verzorgingshuizen die als heffingsgrondslag voor het tarief van woningen worden aangeslagen in het geval sprake is van meer dan 70% woninggebruik.

Vluchtelingen
Op 28 april 2016 hebben kabinet en VNG een Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom gesloten, waarin nadere financiële afspraken zijn gemaakt naar aanleiding van de extra toename statushouders. In de Zomernota 2016 is rekening gehouden met een compensatie van het Rijk van € 1.558.000. Op basis van de septembercirculaire 2016 is met de DU verhoogde asielinstroom (partieel effect en participatie en integratie) een bedrag van €992.000 toegekend voor de eerste helft van 2016. Op basis van de nu verwachte aantallen schatten we in dat we voor de tweede helft van het jaar nog € 921.000 zullen ontvangen. In de komende decembercirculaire zal het definitieve bedrag bekend worden. Rekening houdend met het al geraamde bedrag van € 1.558.000 verwachten wij een meeropbrengst van € 355.000.

Cultuur, Cultuurhistorie en Citymarketing

Giro
De evaluatie van Giro Gelderland wordt in november afgerond. Hierin wordt duidelijk hoe de financiële afrekening voor de Gemeente Nijmegen is.

Duurzaamheid

Aardgastaxi's
We voorzien een nadeel vanwege een terugbetaling aan de Stadsregio van subsidievoorschotten op aardgastaxi’s (een NSL-project) van ongeveer € 38.000. De Stadsregio lijkt niet akkoord te willen gaan met de opgave van de gereden kilometers. We zijn nog in gesprek met de Stadsregio over een oplossing.

Economie en Werk

Onderzoek markt
Er loopt een onderzoek naar onregelmatigheden op de markt. Mogelijk vloeien hier financiële effecten voor het lopende jaar uit voort. We komen hier op terug bij de Stadsrekening 2016.

Exploitatietekort SW
Op basis van de 2e kwartaalrapportage van 2016 van het Werkbedrijf bedraagt het Nijmeegse aandeel in het verwachte tekort van het lopende jaar € 1,9 mln. (SW-deel van het Werkbedrijf).

Liquidatie Breed
Mogelijk leidt de liquidatie van de GR Breed tot een eenmalig voordeel van € 1,0 mln. De liquidatie zal naar verwachting per 1 januari 2017 zijn afgerond.

Grondbeleid

Juridische kosten
In 2015 is het pand aan de Havenweg 2 (Slachthuis) aangekocht. De lasten en baten van deze aankoop worden ten laste van het product strategische gronden gebracht. Door de hoge juridische kosten kan hier over 2016 een tekort ontstaan van ongeveer € 500.000. Dit tekort kan nog worden teruggebracht door verkopen van overige strategische gronden zoals het Julianaplein en de Wolfkuilseweg.

Inkomen & Armoedebestrijding

Armoedebestrijding
We geven een positieve winstwaarschuwing af van € 0,6 mln.  Dit wordt veroorzaakt door een voordeel op het budget voor de statushouders. Bij de berekeningen voor de Zomernota zijn we uitgegaan van 580 te plaatsen statushouders. De taakstelling is na de Zomernota naar beneden bijgesteld tot 432 en daarmee lopen we nu in de pas. Sinds juli worden alleenstaanden meer geclusterd geplaatst, waardoor de inrichtingskosten naar verwachting lager zullen uitvallen. Deze beide redenen hebben een positief effect op het resultaat.

De ervaring leert dat de prognose voor bijzondere bijstand nog altijd behoorlijk kan afwijken van het definitieve eindresultaat (door open einderegelingen). We houden daarom een onzekerheidsmarge van € 0,5 mln. aan.

Mobiliteit

Parkeergelden en boetes foutparkeren
De parkeeropbrengsten en boetes voor foutparkeren zijn sterk onderhevig aan seizoens- en weersinvloeden. Zeker in het najaar en de winter vertonen de opbrengsten doorgaans een grillig beeld en zijn daardoor moeilijk te prognosticeren. Tot en met september zien we lagere opbrengsten die bij extrapolatie naar het einde van het jaar lager gaan uitvallen dan begroot. Wij stellen dan ook voor om hiervoor een winstwaarschuwing op te nemen van € 0,2 mln.

Stedelijke Ontwikkeling

Bouwleges
Bij de zomernota gaven we aan een nadeel van € 880.000 te verwachten, hoofdzakelijk veroorzaakt door de financiële opgave binnen het programma van € 1,1 mln. (gerelateerd aan de bouwleges). Nu zien we een toename van het aantal grotere bouwaanvragen en verwachten hierdoor hogere bouwlegesopbrengsten voor een bedrag van tussen de € 200.000 en € 800.000. Doordat de grotere bouwaanvragen het meeste opbrengen (leges zijn gerelateerd aan de bouwsom), zijn de bouwlegesinkomsten in grote mate afhankelijk van een relatief klein aantal bouwaanvragen. Dit maakt deze inkomsten lastig vooraf in te schatten en zorgt voor schommelingen over de jaren heen. Door mogelijke extra kosten die samenhangen met het hogere aantal bouwaanvragen (personeelskosten en kosten ODRN) kunnen we het verwachte voordeel op dit moment nog niet nauwkeurig kwantificeren.

Productfinanciering ODRN
Het effect van de dit jaar ingevoerde productfinanciering bij de ODRN voor de gemeente Nijmegen is op dit moment nog niet geheel duidelijk. Meer bouwaanvragen die door de ODRN moeten worden verwerkt, kan leiden tot een hogere afrekening. Echter, doordat dit het eerste jaar van deze nieuwe financieringssystematiek is, is het effect hiervan op dit moment nog niet goed in te schatten. Zie ook de toelichting hieronder bij verbonden partijen.

Zorg en Welzijn

Ontwikkelingen Zorg en Welzijn
We verwachten in 2016 uit te komen op een positief resultaat dat varieert tussen € 1,2 mln. en € 4,7 mln. Ten opzichte van het programmabudget van € 170 mln. is dit een afwijking tussen 0,8 % en 2,8 %.
De geprognosticeerde bandbreedte van het programmaresultaat heeft te maken met verschillende onzekerheden over de ontwikkeling en uitnutting van de decentralisatiebudgetten. Zowel de ontwikkeling van de uitgaven Zorg in Natura, het persoonsgebonden budget en de ontvangsten uit eigen bijdragen zijn lastig in te schatten. We blijven hierbij afhankelijk van betrouwbare en tijdige monitoringsgegevens en correcte en tijdige aanlevering door o.a. zorgaanbieders. In het geprognosticeerde resultaat is rekening gehouden met de verwerking van de meldingen (o.a. taakmutaties en stelposten).

In de Stadsrekening 2016 willen we het resultaat via winstbestemming toevoegen dan wel onttrekken aan de bestemmingsreserves Jeugd-Wmo en beschermd wonen.

Een uitgebreidere toelichting op de ontwikkelingen bij Zorg en Welzijn is opgenomen in de bijlage Programma's, bij het programma Zorg en Welzijn.