Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Meldingen

Bestuur en Middelen

Uitkering Gemeentefonds
Bij deze nota verwerken wij de effecten 2016 van het gemeentefonds naar aanleiding van de mei- en septembercirculaire 2016 en de wijzigingen door mutaties in de aantallen van de maatstaven. In 2016 leidt dit per saldo tot een voordeel van € 0,7 mln. vanwege een hogere uitkering uit het gemeentefonds.

Vrijval stelpost WWB
Voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand (Wwb) is een stelpost opgenomen. Hiervan kan in 2016 een bedrag van € 228.000 vrijvallen (zie ook de toelichting in de bijlage bij het programma Inkomen & Armoedebestrijding).

Financiering
Vanuit de gemeentelijke financiering melden we een meevaller van € 0,5 mln. Dit komt doordat de rente laag is gebleven. Bij korte looptijden betaalt de geldverstrekker rente aan de geldnemer (gemeente Nijmegen) in plaats van andersom.  Deze omgekeerde wereld levert ons een voordeel op.

Dividend
Van de DAR is een winstuitkering van € 2,02 mln. ontvangen. Naast de normale dividenduitkering 2015 van de DAR hebben we een eenmalige opbrengst uit de verkoop van bedrijfsafvalinzameling ontvangen (in de Stadsbegroting 2017 is  hiermee in de meerjarige doorkijk van de Saldireserve rekening gehouden) . We verwachten dat de slotuitkering dividend 2016 van de Bank Nederlandse Gemeenten € 37.000 lager uit zal vallen.

Dekkingstekort
In de Stadsrekening 2015 hebben wij uw raad een dekkingstekort op de afdelingskosten gemeld van € 1,1 mln. In 2016 verwachten we nu een tekort van € 1,5 mln., veroorzaakt door de teruggang in rendabel in te zetten capaciteit (voornamelijk op planexploitaties). We kunnen dit nadeel niet opvangen binnen het totale personeelsbudget, omdat die ruimte er door de bezuinigingen van de afgelopen jaren niet is. Door het wegvallen van opdrachten van derden is daardoor een bedrag van € 1,5 mln. aan overhead niet gedekt. Dit effect is structureel. We gaan daarom nader onderzoek doen naar de inzet van formatie op rendabele projecten en de noodzakelijke geachte omvang van onze overhead. Wij komen hier op terug bij de Zomernota 2017. We stellen nu voor het nadeel van € 1,5 mln. in de begroting van 2016 te verwerken.

Vennootschapsbelasting
Vanaf 1 januari 2016 zijn we voor de ondernemersactiviteiten aangifteplichtig voor de vennootschapsbelasting (VpB). Daarvoor zijn advies- en voorbereidingskosten noodzakelijk voor een bedrag van € 100.000 die we niet binnen het programma op kunnen vangen.
De Gemeenschappelijke Regeling(GR) Bijsterhuizen is met ingang van 2016 belastingplichtig voor de VpB. Vanwege de winstgevendheid van de GR moeten we rekening houden met een hogere belastingdruk van € 18.000.

Belastingen
Van de belastingdienst hebben wij als gevolg van een dubbele betaling een naheffing BTW ontvangen van € 371.000. Bij de stadsrekening 2015 is deze ontvangst abusievelijk als voordeel ingeboekt. De implicaties van de naheffing waren te laat bekend om mee te kunnen nemen in de Zomernota 2016.
Daarnaast hebben wij over voorgaande jaren € 29.000 aan loonheffing terug ontvangen.

Ontvangst op aandelen
Nazorg Bodem is overgedragen aan Stg. Bodembeheer Nederland; onze inbreng in het aandelenkapitaal van € 54.000 is aan ons uitbetaald.

Subsidie niet geëxplodeerde explosieven
Wij hebben een subsidie van € 53.000 voor niet geëxplodeerde explosieven in het project Stadswaard, die via het gemeentefonds beschikbaar is gesteld, doorbetaald aan de Provincie Gelderland.

Vermindering inhuur
De extra bezuiniging op de organisatie van € 0,5 mln. zoals uw raad deze bij de behandeling van de Stadsbegroting 2016 heeft opgevoerd, hebben wij als college eerder gekwalificeerd als moeilijk neer te leggen in de organisatie (Stadsbegroting 2016, blz. 30). Dit vanwege de grootte en veelheid van taakstellingen die al op de organisatie is gelegd.  Om toch aan uw wens te voldoen, verdelen wij deze vanaf 2017 structureel over de afdelingen. Voor 2016 is deze mogelijkheid er niet en stellen wij voor deze als eenmalig nadeel te accepteren.

Vermindering beleidscapaciteit
De bezuiniging op beleid kwam voort uit de gedachte dat het samenvoegen van alle beleidsafdelingen (in het ruimtelijke en sociale domein) tot efficiency voordeel zou leiden van structureel € 0,16 mln. We weten sinds dit jaar dat deze samenvoeging niet door gaat, waardoor ook de bezuiniging niet haalbaar is op deze manier. Voor 2016 stellen we daarom voor dit als verlies te nemen; vanaf 2017 hebben wij mogelijkheid gezien deze structureel binnen de organisatie te verdelen.

Versobering ondersteuning raad en college
De versobering van ondersteuning van raad en college zou initieel € 0,2 mln. moeten opleveren; daarna heeft uw raad hier nog € 40.000 aan toegevoegd ter dekking van een jongerenproject. Doordat eerdere bezuinigingen, waaronder digitalisering, de kwaliteit van de ondersteuning ernstig onder druk hebben gezet, lukt het vooralsnog niet hier verdere invulling aan te geven. We stellen voor deze post nu als verlies te nemen en bij de Zomernota 2017 structureel mee te nemen in de integrale afweging.

Vrijval stelpost lijfrenteopbouw
Vorig jaar is in de septembercirculaire 2015 gemeld dat gemeenten een compensatie ontvangen voor de uitvoeringskosten die voortvloeien uit het wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw. Middels een andere stelpost (WWB) zijn wij voorzien in het benodigde budget voor de uitvoeringskosten; wij stellen voor om het bedrag vrij te laten vallen.

Dienstverlening & Burgerzaken

Referendum

Voor het Referendum werd door het Rijk een bedrag van € 291.000 beschikbaar gesteld voor Nijmegen. Dit budget is niet volledig besteed. Door lagere kosten dan verwacht (materialen, porti en presentiegelden) valt € 64.000 hiervan vrij.

Leges burgerzaken

Van de te ontvangen leges in de periode oktober-december zijn nauwkeurige inschattingen gemaakt. Op dit moment verwachten we een nadeel van € 42.000. Eventuele afwijkingen hiervan zullen in de Stadsrekening naar voren komen.

Duurzaamheid

Afwikkeling NSL-projecten
Er zal voor NSL-projecten (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) bij de subsidieafwikkeling een lagere declaratie worden ingediend dan oorspronkelijk geschat. Door de voorwaarde van cofinanciering, betekent een lagere declaratie dat er ook een lagere cofinanciering van de gemeente nodig is. De gereserveerde middelen voor cofinanciering van NSL-projecten kunnen vrijvallen.

Economie en Werk

Markten
Zoals aangekondigd in de Zomernota 2016 verwachten we – net als in het afgelopen jaar – een nadelig effect op de opbrengsten van de markten als gevolg van de schommelende conjunctuur. Het verwachte tekort bedraagt € 80.000. We zijn inmiddels gestart met het ontwikkelen van een toekomstvisie op de warenmarkten, zowel gericht op een beleidsmatige als organisatorische aanpak. De uitkomsten zullen naar verwachting niet eerder dan in 2017 leiden tot een financieel effect.

Havens
Net als voorgaande jaren zien we een daling in de inkomsten met betrekking tot de overslaggelden en de havengelden. De inkomsten van de havengelden kunnen nog licht toenemen door meer vrachtschepen in de havens en nog niet bekende aankomsten van cruiseschepen aan de Waalkade. Daarnaast verwachten we een toename van overslag in schroot, dat echter pas op de cijfers van 2017 van invloed zal zijn. De afgelopen jaren konden we nadelige effecten opvangen binnen de programmabegroting. Het huidige budget is echter niet toereikend om het verwachte tekort in 2016 van € 90.000 te dekken. Samen met een vertegenwoordiging van aanwezige watergebonden bedrijven kijken we hoe we de overslag in de havens kunnen verbeteren en de havens beter kunnen profileren. Dit zal echter geen effect hebben op de opbrengsten van 2016.

Inkomen & Armoedebestrijding

Buig
Ten opzichte van de melding bij de Zomernota 2016 is de ontwikkeling in 2016 iets minder nadelig. Daarom melden we nu een voordeel van € 0,7 mln. Belangrijkste reden hiervoor is dat we gebruik kunnen maken van de voor Nijmegen gunstiger sleepnetregeling die alleen voor het jaar 2016 geldt, in plaats van de vangnetregeling waar we bij de oplading van de Zomernota 2016 vanuit zijn gegaan.

Mobiliteit

Parkeeropbrengsten
We stevenen af op een tekort in de opbrengsten van afgerond € 0,6 mln. In de zomernota 2016 hebben wij een winstwaarschuwing afgegeven van € 0,4 mln.

De parkeeropbrengsten vallen € 0,3 mln. hoger uit. Daarnaast neemt de opbrengst vanwege foutparkeerders verder af met € 0,9 mln. Belangrijke oorzaken van die afname zijn de verdere digitalisering, stijging van het mobiel parkeren en het hogere gebruik van het garageparkeren. De ontwikkeling van de parkeeropbrengsten en boetes zijn moeilijk te prognosticeren. Herbezetting van een aantal grote winkels en de najaarskermis kunnen daar nog verandering in brengen.
Vanwege de bovengenoemde onzekerheid stellen wij voor nu een verlies te nemen van € 0,4 mln. en € 0,2 mln. op te nemen als winstwaarschuwing.

Onderwijs

Voorschoolse voorzieningen
Het nieuwe beleidskader Opvang en Onderwijs 0-12 ‘Zoveel kinderen, zoveel kansen’ wordt naar verwachting dit najaar door de raad vastgesteld. In het nieuwe beleid is opgenomen dat we de financiële toegankelijkheid van de voor- en vroegschoolse voorzieningen willen gaan verbeteren in het voordeel van ouders en hun kinderen. Tevens hebben we benoemd dat we de regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI), waarmee we opvang mogelijk maken voor kinderen in kwetsbare gezinnen, preventiever en meer op maat willen inzetten in samenwerking met het consultatiebureau en het sociale wijkteam. Na raadsbesluit geven we uitvoering aan de voorgestelde verbeteringen. Zoals eerder is gecommuniceerd aan uw Raad is het beleidskader tot stand gekomen in een intensief participatietraject met alle betrokken partners in de stad. Gevolg is dat besluitvorming in de Raad ongeveer een half jaar later plaats heeft gevonden dan vooraf gepland. Hierdoor lopen de uitgaven achter op de planning en is in 2016 sprake van een eenmalige vrijval van niet tot inzet gekomen budgetten van € 450.000.

Onderwijshuisvesting
Met de motie ‘extra geld voor onderwijs’ is bij de Stadsbegroting 2016-2019 de onderzoeksopdracht Onderwijs & Ondersteuning Jeugd (€ 3,0 mln. in 2016 en € 3,3 mln. vanaf 2017) structureel verlaagd met € 1,5 mln., onder voorwaarde dat de bezuinigingsafspraken met de schoolbesturen structureel van aard zijn en behoud van functies en kwaliteit worden vastgelegd in afspraken. Deze afspraken hebben geresulteerd in een structurele realisatie van de taakstelling van € 1,88 mln., waardoor in 2016 een eenmalig overschot van € 380.000 ontstaat. In de Zomernota 2017 komen we terug op de structurele effecten.

Daarnaast kunnen we het bij de Zomernota 2016 gemelde eenmalig voordeel met betrekking tot de huisvesting voor de Heumensoordschool van € 233.000 verhogen met € 100.000.

Openbare Ruimte

Groene zakken en ingezamelde afvalstromen
Met de invoering van de plastic+-zak was de verwachting dat de verkoop van de groene (en rode) zakken fors terug zou lopen. Tot dit jaar deed zich dit effect niet voor. Op basis van de tussentijdse rapportage van Dar NV verwachten we in 2016 een tekort op de baten door minder verkoop van zakken van € 460.000.
Er is een relatie met een toename van de baten uit ingezameld plastic en blik. Bij de Zomernota 2016 hebben we al een structureel voordeel van € 0,2 mln. verwerkt. Of er daarnaast nog een voordeel in 2016 zal optreden, is nu nog lastig te voorspellen.
We verwachten dat de baten in de komende jaren nog iets verder zullen toenemen maar hoeveel dit voordeel structureel zal bedragen, is nu nog lastig te bepalen. Daarnaast weten we dat het tarief waarmee wordt gerekend, zal dalen. In 2017 bekijken we het structurele tekort op de afvalzakken in relatie tot de extra opbrengsten uit ingezamelde afvalstromen.

Tekort reclame-inkomsten
Bij de Stadsbegroting 2013 gingen we er vanuit dat we per 2015 € 0,5 mln. meer aan reclameopbrengsten vanuit de openbare ruimte konden realiseren. Nu blijkt dat we zonder het nemen van aanvullende voorzieningen niet in staat zijn om het gehele bedrag te realiseren. Omdat voor het realiseren van deze voorzieningen tijd nodig is, zijn de te realiseren baten met de Zomernota 2016 met € 0,2 mln. verlaagd. Nu blijkt dit onvoldoende te zijn. De verwachting is dat we eind 2016 een tekort hebben op de inkomsten uit reclame-uitingen van € 0,3 mln.

Sport en Accommodaties

Verkoopopbrengsten
De verkoop van Zwanenveld 32-02 en definitieve afwikkeling van eerder verkochte kluswoningen aan de Palmstraat/Oude Azaleastraat leiden samen tot netto verkoopopbrengsten van circa € 380.000.

Huuropbrengsten
De begrote huurbaten zijn gebaseerd op volledige bezetting; er is geen rekening gehouden met enige vorm van leegstand. Voor 2016 verwachten we op de begrote huurbaten Vastgoed ten opzichte van de begroting in totaal een tekort van circa € 280.000, dat verschillende oorzaken kent.
Allereerst bestaan er contractuele afspraken om de huur van Stadion de Goffert structureel aan te passen aan de ontwikkeling van de marktrente. Dit doen we ieder jaar. De huidige aanpassing leidt tot een structurele verlaging van € 20.000.
Daarnaast worden May Crete woningen waarvan de huur is opgezegd, in afwachting van verkoop niet meer permanent verhuurd maar in gebruik gegeven. Dit leidt tot een a-structureel nadeel van € 50.000. De a-structurele leegstand van bijvoorbeeld Ganzeheuvel 56, Arsenaalpoort en Derde van Hezewijkstraat 2A leidt in 2016 tot incidenteel lagere huurbaten van € 100.000. Deze a-structurele (mutatie)leegstand bedraagt minder dan 1,5% en dat is in vergelijking tot de markt, die uitgaat van 2-4% huurderving, erg laag
Ten slotte vervallen vanaf 2016 structureel huurbaten van € 110.000 door besluitvorming over verkoop, sloop of herontwikkeling. Voorbeelden in dit kader zijn het oude Doornroosje en de Bastei (Waalkade 83-84 en de Gerard Noodtstraat. De eenmalige opbrengsten uit verkopen en de verbetering van de planexploitaties komen ten gunste van de begroting. Hier tegenover staat dat de bijbehorende structurele huurbaten komen te vervallen en ten laste van de begroting moeten worden gebracht.

Opdrachten derden
Aan de lastenkant leidt een aantal complexe dossiers in 2016 tot extra kosten van naar verwachting circa € 100.000. Het gaat hierbij voornamelijk om de kosten voor externe experts en juridisch advies.
Het streven is deze kosten zoveel mogelijk binnen het programma op te vangen. Incidentele opbrengsten van eventuele extra verkopen van panden kunnen daaraan mogelijk nog een bijdrage leveren.  Dit is uiteraard afhankelijk van de totstandkoming van nieuwe (verkoop)overeenkomsten en de mogelijkheid om de opbrengst daarvan nog daadwerkelijk in 2016 te realiseren.
Daarnaast staat de batenkant bij dit programma al jaren onder druk door de uitbesteding van het onderhoud van onze gebouwen. We hebben de daarmee gepaard gaande formatie verlaagd met circa 10 fte. De bijbehorende opbrengsten van derden (advies over en begeleiding van onderhoud van gebouwen van derden) kwamen daarmee ook te vervallen, maar dit verlies hebben we tot dit jaar op kunnen vangen binnen onze begroting. In 2016 is er echter niet langer ruimte beschikbaar en we stellen daarom voor een nadeel van € 0,2 mln. vanwege het verlies van externe opdrachten in de begroting te verwerken.
Vanaf 2020 vervalt bij Sport en Accommodaties een tijdelijke taakstelling vanuit het Raadsbesluit Doordecentralisatie Onderwijs. We verwachten vanaf 2020 het tekort op de baten van € 200.000 structureel te kunnen oplossen. Voor de jaren 2017 tot en met 2019 zoeken we in de Zomernota 2017 naar een oplossing via een strikte doorbelasting van de inzet van de bouwmanagers naar de interne grotere investeringsprojecten als Duurzaamheid, KKP en andere grote verbouwingen.

Eenmalige kosten SZD
De Stichting Zwembad Dukenburg (SZD), die zwembad Dukenburg heeft overgenomen van Sportfondsen Nijmegen (SFN) is als organisatie een nieuwkomer op de markt en in Nijmegen een voorbeeld van actief burgerschap. Het zwembad zou gesloten worden, maar burgers hebben het initiatief genomen het zwembad overeind te houden in de vorm van een community-bad en hebben daartoe een stichting gevormd. De Raad heeft destijds groen licht gegeven en de opdracht voor de transitie naar zelfbeheer is in het coalitieakkoord 2014-2018 verwoord. Dat beëindiging van exploitatie door de Stichting Sportfondsen Nijmegen overdracht van onderneming tot gevolg had, is in het coalitieakkoord niet voorzien. We hebben de Raad onder andere in maart 2016 geïnformeerd over het feit dat we de Stichting professionele ondersteuning aanbieden bij de overgang van onderneming, een terrein waar de nieuwe stichting geen ervaring mee had. De Raad heeft diverse malen steun betuigd voor deze transitie die gepaard gaat met een aanzienlijke bezuiniging op subsidieverstrekking aan de nieuwe Stichting. De nieuwe, door de burgers gevormde, stichting heeft geen eigen vermogen. Zonder financiële ondersteuning in de opstartfase zou de Stichting geen kans van slagen hebben gehad.
De eenmalige kosten van totaal € 80.000 betreffen:

  • € 45.000 voor de beëindigingsvergoeding van 2 fte, op grond van de Wet Overgang van Onderneming;
  • € 26.000 kosten voor de professionele begeleiding van de Stichting Zwembad Dukenburg bij de onderhandelingen over overname van personeel;
  • € 9.000  wegens onvoorziene kosten voor begeleiding en advies en rentekosten van de renovatie van het zwembad.

Veiligheid

Rekeningresultaat 2015 Veiligheidsregio
De Veiligheidsregio heeft 2015 afgesloten met een positief saldo en heeft besloten dit uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Nijmegen ontvangt € 36.000; dit is een incidenteel voordeel.

Bluswatervoozieningen
In de Zomernota is € 160.000 toegevoegd aan de begroting om het project ‘Bluswatervoorzieningen langs het spoor’ af te maken; we hebben echter niet meer dan € 100.000 nodig; dit is een incidenteel voordeel van € 60.000.

Leges evenementen
Dankzij het grote aantal evenementen ontvangen we in 2016 ongeveer € 25.000 meer leges dan begroot; dit is een incidenteel voordeel.

Onderzoek markten
Voor het onderzoek naar de markten is een extern bureau ingeschakeld; de kosten waren niet begroot en worden geschat op € 50.000; dit is een incidenteel nadeel.

Wonen

Lagere onttrekking voorziening Startersleningen
Vanaf 2015 worden er lagere rentelasten betaald voor startersleningen. Dit is ook verwerkt in de begroting. Hierbij zijn de consequenties voor de onttrekking uit de voorziening niet meegenomen. We stellen daarom voor de onttrekking uit de voorziening te verlagen met € 105.000 (nadelig verschil).