Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Inleiding

Twee keer per jaar informeren wij uw Raad tussentijds over de uitvoering van de lopende begroting; bij de Zomernota in het voorjaar en nu, in het najaar, via de voorliggende Slotwijzigingen.

We richten ons op het melden van financiële afwijkingen bij de uitvoering van de Stadsbegroting 2016. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering op schema. Waar afwijkingen worden gesignaleerd, zijn we nagegaan of we kunnen bijsturen. Als bijsturen niet kan, en de afwijkingen dus onontkoombaar zijn, maken we daarvan melding in deze nota en stellen we aan u voor om de Stadsbegroting aan te passen.

Bij deze Nota Slotwijzigingen zijn zo zorgvuldig mogelijke inschattingen gemaakt van budgetontwikkelingen en winstwaarschuwingen, gebaseerd op huidige kennis en inzichten. Dat neemt niet weg dat er bij het opmaken van de Stadsrekening 2016 verschillen zullen zijn die we nu niet hebben kunnen voorzien. Dit zal blijken bij het opstellen van de Stadsrekening 2016.